Stambeni objekat u Aranđelovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaHercegovačka 12 OpštinaAranđelovac
Cena EUR*18.277 € Jemstvo6.092 €
Pravni osnov

Osnovni sud u Aranđelovcu u izvršnom predmetu izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,11070

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Katastarska parcela br.909/7 broj dela parcele 1 upisane u vlasničkom listu br.4208 KO Aranđelovac,na adresi Ul.Hercegovačka br.12 Aranđelovac sa stambenim i pomoćnim objektom i to:

1. stambeni objekat - prizemlje i sprat ukupne površine 160,22 m2 u vrednosti od RSD 5.586.144,12/EUR 50.122,42/.
2. pomoćni objekat površine 27,84m2 u vrednosti od RSD 185.136,00/EUR 1.621,01/.
3. kat.parcele br.909/7 upisana u LN br.4208 KO Aranđelovac površine 600,00m2 u vrednosti od RSD 1.783.199,99/EUR 15.999,99.

Sve ukupne vrednosti RSD 7.554.480,11/EUR 67.743,42/.

Prodaja nepokretnosti održaće se dana 12.06.2017.god. u 12 časova u sudnici br.11 Osnovnog suda Aranđelovac putem usmenog javnog nadmetanja.

Vrednost nepokretnosti iz stava I ovog zaključka utvrđena je zaključkom ovog suda И.бр.1882/12 od 10.03.2016.godine u ukupnom iznosu od RSD 7.554.480,11/EUR 67.743,42/.

Na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti iz stava I ovog zaključka ne može se prodati ispod 30% od utvrđene vrednosti .

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila jemstvo u iznosu od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti iz stava I zaključka koji iznos se ima uplatiti na depozit Osnovnog suda Aranđelovac br.840-425802-18,poziv na br.97 89-003,svrha za predmet И.бр.1882//12 i dokaz o uplati doneti najkasnije na ročištu za prodaju .

Kupac je dužan da položi cenu u roku od 5 dana od dana prodaje nepokretnosti.

Nalaže se izvršnim dužnicima da omoguće razgledanje nepokretnosti zainteresovanim licima dana 12.06.2017.godine u periodu od 08-10 časova.