Zemljište u Kruševcu


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Naupare OpštinaKruševac
Cena EUR*5.171 € Jemstvo870 €
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/489-52-88

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Omer Ekic doneo je Zaključak kojim se određuje prodaja nepokretnosti uspisana u list nepokretnosti broj 574 K.O. Naupare i to:

- Katastaraska parcela br.1105 KO Naupare, niva 3 klase površine 40.37, potes Ornice, pri čemu je predmet prodaje suvlasnički udeo solidarnog izvršnog dužnika u kvoti 3541/4037 čija vrednost iznosi 1.068.747,00 dinara

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem a prvo nademetanje će se obaviti 27/01/2017 sa početkom u 12:00 časova u prostorijama javnog izvršitelja u Kruševcu u ulici Stevana Sinđelića 27/1

Zainteresovanim licima dozvoliće se da u prikladno vreme razgledaju predmetene nepokretnosti a na osnovu pismenog zahteva upućenog javnom izvršitelju uz polaganje predujma troškova javnog izvršitelja.

Zainteresovani kupci obavezi su da pre održavanja javnog nadmetanja na ima jemstva uplate iznos od 10% utvrđene vrednosti za nepokretnost za čiju kupovinu su zainteresovani na namenski račun javnog izvršitelja Omera Ekica broj 275-10222936386-14 kod Societe General banke sa naznakom da se plaćanje vrši kao jemstvo na javnoj prodaji I.I.254/16 uz navođenje katastarske parcele na koju se jemstvo odnosti.

Početna vrednost nepokretnosti na prvom nadmetanju iznosi 60% od utvrđene trežišne vrednosti, na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 30% od utvrđenje tržišne vrednosti.