Dvosoban stan u Bečeju


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaSevera Đurkića 6 OpštinaBečej
Cena EUR*23.900 € Jemstvo2.390 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/424-235

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stan br. 1 površine 62 m2 evidentiran kao dvosoban stan, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje na adresi Severa Đurkića br.6, na kat. parceli br. 1580 KO Bečej upisan u Listu nepokretnosti br. 11826 KO Bečej.

Početna cena za napred navedenu nekretninu 23.900,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Mesto aukcije: Vojvođanska banka a.d. ul. Železnička 3, Novi Sad . Početak aukcije: 11:00h, dana 23.03.2017. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke a.d. Novi Sad

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene najkasnije do 22.03.2017. Uplata depozita vrši se na račun Vojvođanske banke ad Novi Sad br.355-0003200289150-36 (poziv na br: JMBG /matični broj prav.lica) svrha uplate: depozit za aukciju od 23.03.2017 (uz obaveznu naznaku rednog broja nepokretnosti). Lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo depozit, a nije pristupilo na aukcijsku prodaju; lice koje odbije da potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponuđača do okončanja postupka prodaje. Ostalim licima se depozit vraća u roku od 3 (tri) radna dana od dana održane aukcijske prodaje.

Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.

Uplaćeni depozit predstavlja deo kupoprodajne cene najpovoljnijeg ponuđača.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i /ili ovlašćenje za učešće na aukciji.Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.

Aukcijski korak se utvrđuje u vrednosti od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 21.03.2017.

Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti. Troškove overe pred nadležnim organom plaća kupac. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način gubi pravo na povraćaj depozita.

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva, plaća kupac.