Zemljište u Novim Banovcima


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Novi Banovci OpštinaStara Pazova
Cena EUR*608.949 € Jemstvo86.993 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-A87/2016 dana 30.12.2016. godine

Datum javne prodaje20.01.2017. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/334-40-01 i 011/334-40-02

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 2923 KO Novi Banovci, katastarska parcela broj 2144/1 KO Novi Banovci, građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, površine 5ha30a60m2, potes "Petrovo plandište" sa vlasničkim udelom na navedenoj nepokretnosti u obimu 1/1, a koja nepokretnost je slobodna od lica i stvari.

Nepokretnost pripada urbanističkoj celini 3 u kojoj je predviđena fazna izgradnja izložbenih, prodajnih, uslužnih, komercijalnih i drugih sličnih objekata i kapaciteta. Takođe je moguće graditi špediterske, skladišne, servisne i proizvodne objekte. Za ovu urbanističku celinu važe sledeći urbanistički parametri: maksimalna spratnost objekata je P+2, a za komercijalne objekte (hotel, office), do P+6, indeks zauzetosti parcele iznosi do 80% uključujući objekte i komunikacije, pod objektima maksimalno 50%, indeks izgrađenosti do 1,0, a za komercijalne objekte (hotel, office) do 2,5, obavezno 20% uređenih zelenih površina (zeleni parkinzi sa raster pločama i travom računaju se u zelene površine), građevinska linija povučena od regulacije 10 metara, a od auto puta za 40 metara. Minimalna širina fronta građevinske parcele prema saobraćajnici iznosi 75m.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 107.870.980,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 75.509.686,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 20.01.2017. godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama kancelarije javnog izvršitelja Jelene Jevtić, u ulici Ratarska 17, lokal br. 9 u Sremskoj Mitrovici.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti, što iznosi 10.787.098,00 dinara.

Zainteresovanim licima za kupovinu predmetne nepokretnosti dozvoliće se da u prikladno vreme razgledaju nepokretnost, na osnovu pismenog predloga koji dostave na adresu kancelarije javnog izvršitelja Jelene Jevtić odnosno uz prethodnu najavu na brojeve telefona 022/617-898 i 064/104-62-66.

Nema komentara