Porodična stambena zgrada u Čačku


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaAda 10 OpštinaČačak
Cena EUR*46.650 € Jemstvo4.665 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

032/347-047

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost koja se nalazi u u Čačku, u ul. Ada br. 10, i to: porodične stambene zgrade br.1, površine u osnovi 163 m2, korisne površine 231 m2, koja se sastoji od podruma, prizemlja i potkrovlja, sagrađene na katastarskoj parceli broj 5845/1 KO Čačak, bliže opisana u listu nepokretnosti broj 7964 KO Čačak.

Poverilac je Vojvođanska banka a.d. Novi Sad. Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju , bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Aukcija će se održati dana 01.12.2017.god sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Vojvođanske banke a.d.Novi Sad Filijala Čačak, ul. Župana Stracimira br. 8.

Početna cena za napred navedenu nekretninu je 46.650,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva na kupca, plaća kupac.Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene, najkasnije do 30.11.2017.god. Uplata depozita vrši se na račun Vojvođanske banke br. 355-0003200289150-36 (JMBG /matični broj prav.lica), svrha uplate (depozit za aukciju). Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povračaj depozita, u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponudjača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo deposit, a nije pristupilo; lice koje ne potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponudjača.

Uplaćeni depozit će predstavljati deo kupoprodajne cene za najpovoljnijeg ponuđača .

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Aukcijski korak se utvrdjuje u vrednosti od 500 evra u dinarskoj protivvrednsoti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovana lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa pa zaključno sa 30.11.2017.godine.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijeske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način, gubi pravo na povraćaj depozita.Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i/ili ovlašćenje za učešće na aukciji. Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.