Zemljište u Surčinu


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Surčin OpštinaBeograd-Surčin
Cena EUR*9.731 € Jemstvo3.244 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.Iv 221/17 dana 14.09.2017. godine

Datum javne prodaje17.10.2017. Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35 i 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zemljište u građevinskom području površine 2907m2 na katastarskim parcelama 4232/2, 4232/8 i 4232/9, upisanim u LN 2453 KO Surčin u svojini izvršnog dužnika.

Drugo nadmetanje će se održati dana 17.10.2017. godine na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br. 14 na prvom spratu, Sala za aukcije, sa početkom u 12,00 časova.

Zaključkom I.Iv 221/17 od 09.08.2017. godine, javni izvršitelj Dragana Stojkov je utvrdila tržišnu cenu nepokretnosti koja se prodaje tako da ona iznosi 3.859.932,80 dinara, odnosno 32.000,00 EUR na dan procene 27.07.2017. godine.

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 385.993,28 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz stava I. izreke ovog zaključka i o tome ponesu dokaz javnom izvršitelju na dan prodaje. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja zaključno sa 16.10.2017. godine do 12.00 časova, kako bi javni izvršitelj imao na dan prodaje registrovanu uplatu jemstva na izvodu sa svog namenskog poslovnog računa. Strana lica (fizička i pravna) mogu učestvovati na javnom nadmetanju ukoliko najkasnije do nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Dragana Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14 – broj: 205-177742-71 otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.Iv 221/17”.

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 1.157.979,84 dinara što predstavlja 30% od procenjene tržišne cene nepokretnosti.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun javnog izvršitelja broj 205-177742-71, otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „uplata ostatka cene u predmetu „I.Iv 221/17“.