Vikend kuća u Rakovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Rakovac OpštinaBeočin
Cena EUR*15.051 € Jemstvo3.020 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Datum javne prodaje27.12.2017. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507-496 i 018/507-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se druga javna prodaja putem usmenog i javnog nadmetanja nepokretnosti i to:

Katastarska parcela broj 2290/5, površine 7a i 20m2, sa vikend kućom, broj zgrade 1, sve upisano u listu nepokretnosti broj 2730 KO Rakovac.

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi 3.582.201,00 dinara a početna cena čini 50% od utvrđene vrednosti i iznosi 1.791.100,50 dinara.

Javna prodaja održaće se dana 27.12.2017 godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Vujadina Masnikose u Novom Sadu, ul Radnička br 13, te se sva zainteresovana lica pozivaju na prodaju.

Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti na račun izvršitelja broj: 310-208042-88 koji se vodi kod NLB Banka AD Beograd sa pozivom na broj I.I 255/2017.

Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi izvršitelju u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata javne prodaje , a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost. Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza, a radi prenosa prava vlasništva.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnost koja je predmet prodaje do dana održavanja prodaje, što je izvršni dužnik dužan omogućiti, u protivnom razgledanje će se izvršiti prinudnim putem.

U prilogu oglasa ( obavezno konsultovati dokument ):
Zaključak Javnog izvršitelja Vujadina Masnikose br I.I 255/2017 od 29/11/2017 godine

Za sve dodatne informacije oko predmeta prodaje kontaktirati direktno izvršitelja preko kontakt podataka: 021/521-340 i 021/526-371, mejl: nsizvrsitelj@yahoo.com.

Nema komentara