Poslovni kompleks u Valjevu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Valjevo OpštinaValjevo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje26.10.2017. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507–496 i 018/507-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se druga javna prodaja nepokretnosti kao predmeta izvršenja i to:

- Kat parcela 1832/8, površine 3802m2, pašnjak prve klase, upisan kao gradsko građevinsko zemljište , u susvojini izvršnih dužnika, bez tereta, upisano u list nepokretnosti br 1506 KO Valjevo;
- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj 1, površine u gabaritu 439m2, izgrađenoj na kat parceli br 1832/8 sa zamljištem pod zgradom, u susvojini izvršnih dužnika, bez drugih tereta , upisano u listu nepokretnosti br 1506 KO Valjevo;
- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj 2, površine u gabaritu 433m2, izgrađenoj na kat. Parceli br 1832/8 sa zemljištem pod zgradom, u susvojini izvršnih dužnika, bez drugih tereta , upisano u listu nepokretnosti br 1506 KO Valjevo;

- Zemljište pod objektima 3,4 i 5, upisano u list nepokretnosti br 1506 KO Valjevo i to:
• Kat. parcela 1832/8, površine 1091 m2, zemljište pod zgradom;
• Kat. parcela 1832/8, površine 29 m2, zemljište pod zgradom;
• Kat. parcela 1832/8, površine 95m2, zemljište pod zgradom;

Prodaja nepokretnosti će se sprovesti putem usmenog javnog nadmetanja, na dan 26.10.2017 godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Draka Krunića iz Valjeva, ul. Hajduk Veljkova br 29 lokal 1.

Početna cena napred opisanih nepokretnosti iznosi za:
- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj 1, površine u gabaritu 439m2, izgrađenoj na kat. Parceli br 1832/8, sa zamljištem pod zgradom, u susvojini izvršnih dužnika, bez drugih tereta, upisano u listu nepokretnosti br 1506 KO valjevo, u iznosu od 6.929.280,00 dinara, što je 50% od utvrđene vrednosti nepokretnosti od 13.858.560,00 dinara;
- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj 2, površine u gabaritu 433m2, izgrađenoj na kat. Parceli br 1832/8 sa zemljištem pod zgradom, u susvojini izvršnih dužnika, bez drugih tereta , upisano u listu nepokretnosti br 1506 KO Valjevo, u izsnou od 6.834.540,00 dinara, što je 50% od utvrđene vrednosti od 13.669.080,00 dinara;
- Zemljište pod objektima 3,4 i 5, ukupne površine 1.215m2, u iznosu od 583.200,00 dinara, što jeste 50% od utvrđene vrednosti od 1.166.400,00 dinara;
- Kat parcela 1832/8, površine 3802m2, pašnjak prve klase – upisan kao gradsko građevinsko zemljište, u susvojini izvršnih dužnika, bez drugih tereta, upisano u listu nepokretnosti br 1506 KO Valjevo u iznosu od 1.615.680,00 dinara, što jeste 50% od utvrđene vrednosti od 3.231.360,00 dinara;

Zainteresovanim licima omogućava se razgledanje predmetnih nepokretnosti u periodu od 21.10.2017 godine do 25.10.2017 godine u vremenu od 08:00 časova do 16:00 časova.

Nalaže se izvršnim dužnicima da u vremenu od 08:00 časova do 16:00 časova omoguće razgledanje nepokretnosti koja je predmet izvršenja.

Zainteresovana lica su dužna da zaključno sa 25.10.2017 godine polože jemstvo koje iznosi 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti i to za:
- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj 1, površine u gabaritu 439m2, izgrađenoj na kat. Parceli br 1832/8, sa zamljištem pod zgradom, u susvojini izvršnih dužnika, bez drugih tereta, upisano u listu nepokretnosti br 1506 KO valjevo, u iznosu od 1.385.856,00 dinara;
- Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj 2, površine u gabaritu 433m2, izgrađenoj na kat. Parceli br 1832/8 sa zemljištem pod zgradom, u susvojini izvršnih dužnika, bez drugih tereta , upisano u listu nepokretnosti br 1506 KO Valjevo, u izsnou od 1.386.908,00 dinara;
- Zemljište pod objektima 3,4 i 5, ukupne površine 1.215m2, u iznosu od 116.640,00 dinara,
- Kat parcela 1832/8, površine 3802m2, pašnjak prve klase – upisan kao gradsko građevinsko zemljište, u iznosu od 323.136,00 dinara, na nameneski račun Javnog izvršitelja Darka Krunića iz Valjeva 205-229165-32 sa pozivom na broj predmeta I.I. br 30/2016 i dokaz o uplati dostave javnom izvršitelju na dan prodaje. U javnom nadmetanju ne mogu učestvovati lica koja nisu prethodno, u navedenom roku, položila jemstvo.

Lice sa najpovoljnijom ponudom dužno je da položi cenu u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

U slučaju da najpovoljniji ponudilac ne plati cenu u navedenom roku, nepokretnost može biti dodeljena kupcu koji na javnom nadmetanju nije bio najpovoljniji ponudilac ( čl 192 st 2 Zakona o izvršenju i obezbeđenju )

U prilogu oglasa ( obavezno iskonsultovati dokument ):
Zaključak o prodaji javnog izvršitelja Darka Krunića br II 30/2016 od 26.09.2017 godine;

Za dodatne informacije o detaljima prodaje kontaktirati javnog izvršitelja na telefon: 014/501-649.

Nema komentara