Porodična stambena zgrada u Čoki


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaMaršala Tita 108 OpštinaČoka
Cena EUR*8.000 € Jemstvo800 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodaje08.08.2018. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

024/552-333 i 063/552-333

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Aukcijska prodaja koja će se održati dana 08.08.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti:

Nepokretnost koja se nalazi u Čoki, porodična stambena zgrada u ul.Maršala Tita br.108, u Čoki, sagrađena na parceli broj 576/2, zemljište pod zgradom-objektom površine 01a i 00m2, zemljište uz zgradu-objekat površine 07a i 92m2, ukupne površine parcele 08a i 92m2, upisanoj u list nepokretnosti broj 1739 KO Čoka.

Ukupna početna cena za napred navedenu nekretninu je 8.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Mesto aukcije: Filijala Vojvođanske banke a.d.Novi Sad u Subotici u ul.Trg Slobode 1. Početak aukcije 11:00h.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene najkasnije do 07.08.2018. Uplata depozita vrši se na račun Vojvođanske banke ad Novi Sad br.355-0003200289150-36 (JMBG /matični broj prav.lica) svrha uplate: depozit za aukciju od 08.08.2018. Lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo depozit, a nije pristupilo na aukcijsku prodaju; lice koje odbije da potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponuđača do okončanja postupka prodaje. Ostalim licima se depozit vraća u roku od 3 (tri) radna dana od dana održane aukcijske prodaje.

Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.

Uplaćeni depozit predstavlja deo kupoprodajne cene najpovoljnijeg ponuđača.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i /ili ovlašćenje za učešće na aukciji.Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.

Aukcijski korak se utvrđuje u vrednosti od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 01.08.2018.g.

Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti. Troškove overe pred nadležnim organom plaća kupac. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način gubi pravo na povraćaj depozita.

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva, plaća kupac.