Sejalica


VrstaPoljoprivredna mehanizacija
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji I.IV-A117/2016 od 14.12.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaĆuprija Broj prodaje/
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Sejalica crvene boje, procenje vrednosti 30.000,00 dinara.

POZIVAJU SE SVA ZAINTERESOVANA LICA, da ponudu za zaključenje ugovora o prodaji pokretne stvari bliže određene u stavu I izreke ovog zaključka, dostave u pismenoj formi, najkasnije 29-og dana računajući od dana objavljivanja ovog zaključka na oglasnoj tabli Komore Javnih izvršitelja RS (elektronska oglasna tabla), na adresu sedišta javnog izvršitelja Ivana Jezdovića u Paraćinu, Ul. Tome Živanovića br. 39, šestii sprat stan broj 41. i 42, s tim da cena ne može biti niža od 50% od procenjene vrednosti pokretne stvari, odnosno od 15.000,00 dinara.

Prodaja neposrednom pogodbom pokretne stvari iz stava I ovog Zaključka izvršiće se zaključenjem Ugovora o prodaji neposrednom pogodbom, u pismenom obliku, između javnog izvršitelja JEZDOVIĆ IVANA iz Paraćina, kao prodavca, koji istupa u ime i za račun izvršnog dužnika, i KUPCA sa najpovoljnijom ponudom, i isti se prosleđuje poreskoj upravi. Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom ne podleže solemnizaciji od strane javnog beležnika.

Kupac pokretnih stvari zaključiće sa javnim izvršiteljem Ugovor o kupoprodaji pokretne stvari neposrednom pogodbom u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji neposrednom pogodbom.

Rok za plaćanje cene je 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju pokretne stvari.

Zaključak o dodeljivanju pokretne stvari donosi se odmah posle zaključenja ugovora o prodaji neposrednom pogodbom.