Mašina za pranje delova WM 310-30XL i destilator ROTO 400


VrstaMašine
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju.

Datum javne prodaje03.12.2020. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
OpštinaBeograd Broj prodaje/
Kontakt telefon

011/243-66-74 i 063/240-473

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

PACК PLAST PLUS d.o.o. Beograd u stečaju, Južni bulevar 1, Beograd oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika metodom javnog nadmetanja.

Predmet prodaje: dve mašine, proizvođača Renzmann i to:
1. Mašina za pranje delova - model WM 310-30XL, proizvedena 2005.godine;
2. Destilator – model ROTO 400 proizveden 2005.godine;

Procenjena vrednost: 2.763.139,00 dinara
Početna cena iznosi: 552.630,00 dinara
Garantni depozit iznosi: 552.630,00 dinara
Licitacioni korak iznosi: 50.000,00 dinara

Pravo na učešće imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja:
1. radi otkupa prodajne dokumentacije, a najkasnije do 26.11.2020.godine, izvrše uplatu iznosa od 25.000,00 dinara na račun stečajnog dužnika 325-9500700046099-26 kod Vojvođanske banke a.d.Novi Sad. (Profaktura se može zahtevati i preuzeti svakog radnog dana u periodu od 11,00 do 14,00 časpva u kancelariji stečajnog upravnika, Beograd, Južni bulevar 1, ili biti dostavljena e-mailom).
2. potpišu ugovor o čuvanju poverljivih podataka prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije;
3. uplate garantni depozit najkasnije do 03.12.2020.godine, pre početka registracije, na račun stečajnog dužnika 325-9500700046099-26 ili u istom roku polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, sa rokom važenja do 03.02.2020.godine. Dokaz o uplati depozita zainteresovani kupci dostavljaju stečajnom upravniku najkasnije na registraciji za javno nadmetanje. U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično na adresu stečajnog upravnikau Beogradu, ul. Južni bulevar 1/2, najkasnije na registraciji za javno nadmetanje.
4. potpišu Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Tekst Izjave čini sastavni deo prodajne dokumentacije;
5. predaju stečajnom upravniku popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplaćenom garantnom depozitu, izvod iz APR-a i OP obrazac ako je učesnik pravno lice, ličnu kartu ili pasoš na uvid i kopije istih (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje fizičko lice), ovlašćenje za zastupanje overeno kod javnog beležnika ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje zakonski zastupnik (za pravna lica) ili potencijalni kupac lično (za fizička lica), najkasnije na registraciji za javno nadmetanje.

Javno nadmetanje se održava 03.12.2020. godine u 12,00 časova, u kancelariji stečajnog upravnika, ulica Južni bulevar 1/2 , Beograd.

Registracija učesnika vrši se na dan javnog nadmetanja od 12,00 do 13,50 časova, na istoj adresi.

Imovina se kupuje u viđenom stanju. Nakon otkupa prodajne dokumentacije, najkasnije do 02.12.2020.godine ista se može razgledati svakog dana od 10 do 14,00 časova, uz prethodnu najavu stečajnom upravniku jedan dan ranije.