Stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaSutjeska 1 OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*25.920 € Jemstvo2.592 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje21.09.2018. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/424-235

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stan br. 1, površine 32,40 m2 u prizemlju u Sutjeskoj ulici br. 1 u Krnjači, lamela br. 8 u stambenoj zgradi u izgradnji na kat. parceli br. 1868/2 KO Krnjača, na osnovu Rešenja o odobrenju izgradnje IX-04 br. 351-558/2005 od 07.03.2006. godine izdatog od strane Opštine Beograd, a sve upisano u List nepokretnosti br. 6443 KO Krnjača.

Ukupna početna cena za napred navedenu nekretninu je 25.920 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se dana 21.09.2018. godine.

Mesto aukcije: Filijala Vojvođanske banke a.d.Novi Sad, u Novom Sadu, ul. Železnička 3.

Početak aukcije 11:00 časova.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene najkasnije do 20.09.2018.

Uplata depozita vrši se na račun Vojvođanske banke ad Novi Sad br.355-0003200289150-36 (poziv na broj: JMBG /matični broj prav.lica, a svrha uplate: depozit za aukciju od 21.09.2018.)Lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita,u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo depozit, a nije pristupilo na aukcijsku prodaju; lice koje odbije da potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponuđača do okončanja postupka prodaje. Ostalim licima se depozit vraća u roku od 3 (tri) radna dana od dana održane aukcijske prodaje.

Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.

Uplaćeni depozit predstavlja deo kupoprodajne cene najpovoljnijeg ponuđača.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i /ili ovlašćenje za učešće na aukciji.Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.

Aukcijski korak se utvrđuje u vrednosti od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 14.09.2018.g.

Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.Troškove overe pred nadležnim organom plaća kupac.Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način gubi pravo na povraćaj depozita.

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva, plaća kupac.