Porodična stambena zgrada u Ritopeku


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Ritopek OpštinaBeograd-Grocka
Cena EUR*52.285 € Jemstvo8.714 €
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-66-27 i 060/818-32-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ADDIKO BANK AD BEOGRAD kao Izvršni poverilac objavljuje oglas o prvoj javnoj prodaji putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti u izvršnom postupku i to:

Porodicne stambene zgrade br.1, k.p. 1299/2, upisana u List nepokretnosti br.1070 KO Ritopek, Krušik, Grocka sa pripadajucim zemljištem površine 8 ari, i to se prodaje kao USELJIVA.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje prema stanju u katastru nepokretnosti ne postoje prava trecih lica koja ne prestaju prodajom. Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje službenosti niti stvarni tereti koje kupac preuzima.

Utvrdena tržišna vrednost predmetne nepokretnosti iznosi 10.282.756,20 dinara.

Prvo javno nadmetanje ce se održati dana 26.07.2018.godine na adresi sedišta javnog izvršitelja u Beogradu, Luke Vojvodica 14 na prvom spratu, Sala za aukcije, sa pocetkom u 12 casova.

Pravo ucešca u nadmetanju imaju lica koja su prethodno uplatili jemstvo u visini od 1.028.276,00 dinara, što predstavlja 10% od utvrdene tržišne vrednosti nepokretnosti i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja zakljucno sa 25.07.2018.godine, kako bi javni izvršitelj na dan prodaje imao registrovanu uplatu jemstva na izvodu sa svog namenskog poslovnog racuna.

Strana lica (fizicka i pravna) mogu ucestvovati na javnom  nadmetanju ukoliko najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja, dostave javnom izvršitelju obaveštenje o uzajamnosti koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Jemstvo se uplacuje u gotovom novcu uplatom na namenski racun javnog izvršitelja, Dragan Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodica 14, otvoren kod Komercijalne banke ad Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom“jemstvo za ucestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.I 889/18“.

Na prvom nadmetanu pocetna cena iznosi 6.169.654,00 dinara što predstavlja 60% od procenjene tržišne cene nepokretnosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvolice se da razgledaju predmetnu nepokretnost i to dana 23.07.2018.godine u 13 casova, uz prethodnu najavu na mobilni telefon broj 060 3607 633 ( g-din Dušan Kršinic).

Ponudac-kupac kome je dodeljena nepokretnost je dužan uplatiti ponudeni iznos – cenu u roku od 15 dana po okoncanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski racun Javnog izvršitelja otvoren kod Komercijalne banke ad Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom „ uplata ostatka cene u predmetu I.I 889/18“.

U slucaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani kupci ucestvuju više lica sa uplacenim jemstvom i ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponudacu, u tom slucaju jemstvo drugog i treceg ponudaca se zadržava na namenskom racunu javnog izvršitelja do konacne uplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponudaca, a ostalim ponudiocima vratice se jemstvo odmah posle zakljucenja javnog nadmetanja odnosno najkasnije naredni radni dan.

Ako polaganje ostatka cene izostane na nacin odreden ovim zakljuckom od strane najpovoljnijeg ponudioca javni izvršitelj ce prodaju tom ponudacu proglasiti bez pravnog dejstva i pozvati sledeceg po redu ponudaca da uplati ponudeni iznos.