Stambeno poslovna zgrada u Nišu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaUl. Svetolika Rankovića, KO Niš - Bubanj OpštinaNiš
Cena EUR*430.615 € Jemstvo61.516 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje13.08.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-01; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Tošin bunar 274v, u izvršnom predmetu posl.br. I.I-1314/2017, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Aleksandrom Takićem iz Niša, protiv izvršnog dužnika ČUPERAK PLAVI DOO NIŠ, ul. Svetozara Miletića, na osnovu Zaključka posl. br. I.I-1314/2017 od 15.07.2019. godine, oglašava prvu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

• Stambeno poslovna zgrada – Hotel Panorama, broj zgrade 1, na adresi Svetolika Rankovića, površine u gabaritu 252m2, na katastarskoj parceli br.8889/9 KO Niš Bubanj, broj etaža Po1+Pr1+Sp1+Pk1, upisana u list nepokretnosti broj 4808 KO Niš Bubanj, koja nepokretnost je na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti nepokretnosti sudskog veštaka dipl.ing.građ. Zvezdana Damjanovića iz Beograda od dana 22.08.2018. godine, opisana kao objekat spratnosti Po+Pr+1+Pk čija korisna površina iznosi 830,94m2, u okviru kojeg postoje sledeći sadržaji: u podrumu – magacinski prostor, perionica veša, bife, pomoćna kuhinja, sanitarni čvor za osoblje i sanitarni čvor za posetioce bazena; u prizemlju – recepcija, sala kapaciteta od 80 mesta, bife, kuhinja, sanitarni čvor, kancelarija; na spratu – 4 sobe, ostava za posteljinu, hodnik, terasa; u potkrovlju – 2 apartmana, 2 sobe, ostava za posteljinu, hodnik; kao i bazen koji je u funkciji.

Vrednost predmetne nepokretnosti utvrđena je Zaključkom javnog izvršitelja od 08.07.2019. godine u iznosu od 72.589.315,19 dinara.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50.812.520,63 dinara, što predstavlja 70% od procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti.

Prva prodaja nepokretnosti će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a prvo javno nadmetanje će se održati dana 13.08.2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Aleksandra Takića, ul. Ćirila i Metodija 17, Niš.

Zainteresovana lica mogu predmetnu nepokretnost razgledati dana 31.07.2019. godine u 10 časova.Ako navedeno razgledanje ne bude omogućeno, novo razgledanje će biti zakazano za 08.08.2019. godine u 11 časova.

Lica zainteresovana za učešće na javnoj prodaji su dužna da pre početka javnog nadmetanja polože jemstvo u iznosu od jedne desetine (1/10) procenjene vrednosti nepokretnosti, što iznosi 7.258.931,52 dinara na namenski račun javnog izvršitelja Aleksandra Takića iz Niša br. 330-31002187-38 koji se vodi kod banke CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD sa pozivom na broj I.I.-1314/2017, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju“ i da na nadmetanju prilože dokaz o uplati jemstva.

Kupac nepokretnosti, odnosno najpovoljniji ponudilac, dužan je da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti isplati razliku između uplaćenog iznosa jemstva i ponuđene najpovoljnije cene.

Nema komentara