Garsonjera u Vršcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaVojnički trg 26 OpštinaVršac
Cena EUR*15.526 € Jemstvo2.218 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 240/2017 dana 14.09.2018.godine.

Datum javne prodaje09.10.2018. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Garsonjera-sa boksom u podrumu, broj posebnog dela 3, koris. površina 33m/2 u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje br. zgrade 1, Vojnički trg br. 26, sagrađene na katastarskoj parceli br. 7786/6, upisano u List nepokretnosti br. 9679, KO Vršac.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a prvo nadmetanje će se obaviti dana: 09.10.2018.godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Predmetna nepokretnost se prodaje kao useljiva, a utvrđenje vrednosti predmetne nepokretnosti vršeno je zaključkom od 22.08.2018.godine i iznosi 2.617.322,10 dinara. Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 70% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti odnosno 1.832.125,47 dinara;.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje nikakava stvarna prava i tereti koji ostaju nakon izvršene prodaje. Javni izvršitelj nema informaciju o tome ko se kao trenutni držalac nalazi u predmetnoj nepokretnosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 08.10.2018.godine uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 064-152-13-61.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke „KOMERCIJALNA BANKA“ AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 240/2017“.

Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koje prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

U slučaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani kupci učestvuje više lica sa uplaćenim jemstvom, ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponuđaču, u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava kod javnog izvršitelja, do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana. Nepokretnost može biti dodeljena i kupcu koji na javnom nadmetanju nije bio najpovoljniji kupac u skladu sa čl. 192.st.2 ZIO.

Kupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu po kojoj se nepokretnost proda, u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.