Objekti sa zemljištem u Čestinu


VrstaOstalo Broj prodaje/
AdresaKO Čestin OpštinaKnić
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl. br. I.I-1348/2016 dana 30.10.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03 i 011/440-96-06

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Livada 3.klase, kat. parcela 1506, površine 19209m2,
• Zemljište pod zgradom-objektom, kat. parcela 1506, površine 248m2,
• Zemljište pod zgradom-objektom, kat. parcela 1506, površine 418m2,
• Zemljište pod zgradom-objektom, kat. parcela 1506, površine 384m2,
• Zemljište pod zgradom-objektom, kat. parcela 1506, površine 219m2, sve upisano u list nepokretnosti br.903 KO Čestin, u svojini založnog izvršnog dužnika sa udelom 1/1, procenjene tržišne vrednosti 10.565,00 evra na dan prodaje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS;
• Pomoćna zgrada, broj 1, površine u gabaritu 248m2, izgrađena na k.p.br.1506, sve upisano u list nepokretnosti br.903 KO Čestin, u svojini založnog izvršnog dužnika sa udelom 1/1, procenjene tržišne vrednosti 3.844,00 evra na dan prodaje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS;
• Pomoćna zgrada, broj 2, površine u gabaritu 418m2, izgrađena na k.p.br.1506, sve upisano u list nepokretnosti br.903 KO Čestin, u svojini založnog izvršnog dužnika sa udelom 1/1, procenjene tržišne vrednosti 37.829,00 evra na dan prodaje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS;
• Pomoćna zgrada, broj 3, površine u gabaritu 348m2, izgrađena na k.p.br.1506, sve upisano u list nepokretnosti br.903 KO Čestin, u svojini založnog izvršnog dužnika sa udelom 1/1, procenjene tržišne vrednosti 192,00 evra na dan prodaje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS;
• Pomoćna zgrada, broj 4, površine u gabaritu 219m2, izgrađena na k.p.br.1506, sve upisano u list nepokretnosti br.903 KO Čestin, u svojini založnog izvršnog dužnika sa udelom 1/1, procenjene tržišne vrednosti 1.215,00 evra na dan prodaje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Predmetne nepokretnosti mogu se videti na adresi izvršnog dužnika.

Prodaja neposrednom pogodbom predmetnih nepokretnosti izvršiće se zaključenjem ugovora o prodaji neposrednom pogodbom između Javnog izvršitelja, kao prodavca, koji istupa u ime izvršnog dužnika i kupca sa kojim će biti zaključen kupoprodajni ugovor.

Pozivaju se zainteresovana lica da ponudu za zaključenje ugovora o prodaji predmetnih nepokretnosti dostave u pisanoj formi, u roku od 30 dana od objavljivanja zaključka o prodaji neposrednom pogodbom, na adresu Javnog izvršitelja Čolović Danice iz Kragujevca, ul. Bitoljska 2, pri čemu ponuda mora sadržati cenu koju je ponuđač spreman da plati za navedene nepokretnosti, kao i kontakt telefon ponuđača kako bi isti mogli biti blagovremeno pozvani da pristupe zaključenju ugovora o prodaji.

Kupac je dužan da neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji neposrednom pogodbom na ime jemstva uplati iznos od 10% procenjene vrednosti nepokretnosti na namenski račun Javnog izvršitelja 105-40818-86 kod AIK banke, sa pozivom na broj I.I-1348/2016.

Na prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom početna cena nepokretnosti ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

Javni izvršitelj će odmah posle zaključenja ugovora da donese Zaključak o dodeljivanju nepokretnosti.Kupac nepokretnosti je dužan da ugovorenu cenu uplati u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka o dodeli.