Porodična stambena zgrada i zemljište u Subotici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaSkadarlijska 58 OpštinaSubotica
Cena EUR*16.900 € Jemstvo1.690 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje28.02.2019. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

024/552-333; 063/552-333

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Aukcijska prodaja koja će se održati dana 28.02.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad, i to za sledeće nepokretnosti:

Nepokretnost koja se nalazi u Subotici, porodična stambena zgrada u ul.Skadarlijska 58, sagrađena na parceli broj 22255/2, broj zgrade 1, zemljište pod zgradom-objektom površine 84m2, zemljište uz zgradu-objekat površine 05a i 00m2, vinograd 2.klase površine 27a i 19m2, ukupne površine parcele 33a i 03m2, upisanoj u list nepokretnosti broj 17494 KO Stari grad.

Ukupna početna cena za napred navedenu nekretninu je 16.900,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Mesto aukcije: Filijala Vojvođanske banke a.d.Novi Sad u Subotici u ul.Trg Slobode 1. Početak aukcije 10:30h.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene najkasnije do 27.02.219. Uplata depozita vrši se na račun Vojvođanske banke ad Novi Sad br.355-0003200289150-36 (JMBG /matični broj prav.lica) svrha uplate: depozit za aukciju od 28.02.2019. Lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo depozit, a nije pristupilo na aukcijsku prodaju; lice koje odbije da potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponuđača do okončanja postupka prodaje. Ostalim licima se depozit vraća u roku od 3 (tri) radna dana od dana održane aukcijske prodaje.

Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.

Uplaćeni depozit predstavlja deo kupoprodajne cene najpovoljnijeg ponuđača.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i /ili ovlašćenje za učešće na aukciji.Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.

Aukcijski korak se utvrđuje u vrednosti od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 25.02.2019.g.

Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti. Troškove overe pred nadležnim organom plaća kupac. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način gubi pravo na povraćaj depozita.

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva, plaća kupac.