Jednosoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKralja Milana 13 OpštinaBeograd-Vračar
Cena EUR*32.000 € Jemstvo4.100 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje25.02.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-06 i 011/440-96-07

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Jednosoban stan u prizemlju stambene zgrade u ul. Kralja Milana br. 13, površine 35 m2 (prema podacima Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijata za javne prihode, poveršine 26 m2), na katastarskoj parceli 5106, upisane u Listu nepokretnosti 2935 KO Vračar.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 32.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje.

Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD iz Beograda, Omladinskih brigada 88b.

Aukcijska prodaja održaće se dana 25.02.2019. godine u 13.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Marka Vukićevića u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 165A.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđene Zaključkom o utvrđenju vrednosti 10 I.I.401/2018 od 20.11.2018. godine, na iznos od 41.000 EUR.

Rok za uplatu depozita je sat vremena pre početka aukcijske prodaje, uplatom na račun javnog izvršitelja MARKA VUKIĆEVIĆA br. 105-8737-08 kod Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu 10 I.I.401/2018“, sa preciznom naznakom nepokretnosti za koju se uplaćuje jemstvo.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da se u njegovom prisustvu predmetna nepokretnost razgleda dana 11.02.2019. godine u periodu od 13.00 – 15.00 časova (prvo razgledanje) i 18.02.2019. godine u periodu od 10.00 – 12.00 časova (drugo razgledanje).

Ako više lica bude učestvovalo na javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo, odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na gore naznačen račun javnog izvršitelja. Ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Prvog osnovnog suda u Beogradu, elektronskoj oglasnoj tabli Prvog osnovnog suda u Beogradu https://prvi.os.sud.rs/.

Porezi i takse u vezi prenosa prava svojine na kupca nisu uračunati u prodaju cenu, a plaća ih kupac po važećim propisima.

Nema komentara