Poslovni objekat u Požegi


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaUl. Nikole Pašića, KO Požega OpštinaPožega
Cena EUR*105.996 € Jemstvo15.142 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje28.02.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-06 i 011/440-96-07

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni objekat, broj zgrade 1, izgrađen na kat. parc. 4062 i upisan u LN 1744 KO Požega, broj etaža: 1Po+1Pr i ukupne neto površine 1.221,32 m2, pravni status objekta „objekat ima odobrenje za gradnju“, adresa objekta Nikole Pašića, Požega.

Vrednost predmetne nepokretnosti utvrđena je zaključkom javnog izvršitelja Milana Lojaničića o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti I.I.296/2018 od 04.12.2018. godine u iznosu od 17.867.830,00 RSD.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti, te početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 12.507.481,00 RSD.

Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD iz Beograda, Omladinskih brigada 88b.

Aukcijska prodaja održaće se dana 28.02.2019. godine u 14.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Milana Lojaničića u Užicu, ul. Momčila Tešića br. 14.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu jemstva za učestvovanje na javnom nadmetanju u iznosu od 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti, a što u konkretnom slučaju iznosi 1.786.783,00 RSD.

Zainteresovana lica iznos jemstva uplaćuju na račun javnog izvršitelja MILAN LOJANIČIĆ br. 205-212443-49 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I.296/2018“.

Zaintereovana lica dužna su da na dan održavanja javne prodaje dostave, najkasnije do 11.00 časova, u kancelariju javnog izvršitelja Milana Lojaničića dokaz o izvršenoj uplati jemstva za učestvovanje na javnom nadmetanju.

Zainteresovanim licima za kupovinu predmetne nepokretnosti dozvoliće se da u prikladno vreme razgledaju nepokretnost, a na osnovu pismenog predloga koji dostave na adresu sedišta kancelarije javnog izvršitelja Milana Lojaničić, najkasnije do dana 18.02.2019. godine.

Ako više lica bude učestvovalo na javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na gore naznačen račun javnog izvršitelja. Ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Strani državljani koji žele da učestvuju na javnom nadmetanju dužni su da javnom izvršitelju na dan održavanja javnog nadmetanja dostave potvrdu resornog ministarstva RS o potojanju reciprociteta sa zemljom čije državljanstvo strani državljanjin koji želi da učestvuje na javnom nadmetanju poseduje.

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Komore Javnih izvršitelja i na drugi uobičajen način.

Troškove prenosa prava svojine snosi kupac i ne uračunavaju se u kupoprodajnu cenu.

Nema komentara