Stan u Krnjači


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaSutjeska 1 OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*20.000 € Jemstvo2.000 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje03.09.2019. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/424-235

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava
AUKCIJSKU PRODAJU, koja će se održati dana 03.09.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad i to za sledeću nepokretnost:

Nepokretnost u Krnjači: Stan br. 1, površine 32,40 m2 u prizemlju zgrade u Sutjeskoj ulici br. 1 u Krnjači, lamela br. 8 u stambenoj zgradi na kat. parceli br. 1868/2 KO Krnjača, a sve upisano u List nepokretnosti br. 6443 KO Krnjača. Ukupna početna cena za napred navedenu nekretninu je 20.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Račun za uplatu depozita: 325-0048291000609-90 otvoren kod Vojvođanske banke ad;
Mesto aukcije: Centrala Vojvođanske banke ad Novi Sad, Trg Slobode 7 Novi Sad;
Početak aukcije: 11:00 časova.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene najkasnije do 02.09.2019. Uplata depozita vrši se na gore navedene račune za svaku nepokretnost sa naznakom u svrsi uplate: depozit za aukciju od 03.09.2019.

Lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo depozit, a nije pristupilo na aukcijsku prodaju; lice koje odbije da potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponuđača do okončanja postupka prodaje. Ostalim licima se depozit vraća u roku od 3 (tri) radna dana od dana održane aukcijske prodaje.

Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.

Uplaćeni depozit predstavlja deo kupoprodajne cene najpovoljnijeg ponuđača.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i /ili ovlašćenje za učešće na aukciji.Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.

Aukcijski korak se utvrđuje u vrednosti od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 30.08.2019. godine.

Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti. Troškove overe pred nadležnim organom plaća kupac. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način gubi pravo na povraćaj depozita.

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva, plaća kupac.