Stambena zgrada sa proizvodnim halama u Zrenjaninu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Zrenjanin OpštinaZrenjanin
Cena EUR*50.492 € Jemstvo8.415 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje27.03.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03 i 011/440-96-06

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Neuknjižena stambena zgrada spratnosti Pr+Pk sa dve neistaknute proizvodne hale u produžetku prema dvorištu ukupne osnove 10.00 x 45,00 = 450 m2, objekti izgrađeni na parceli broj 9712/1 i nisu upisani u LN 10466 KO Zrenjanin.

Vrednost predmetne nepokretnosti utvrđena je zaključkom javnog izvršitelja Dragana Nikolić o utvrđenju vrednosti nepokretnosti br. I.IV-524/2018 od 30.01.2019. godine u iznosu od 9.930.000,00 dinara.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, te početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 5.958.000,00 dinara.

Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD iz Beograda, Novi Beograd,Tošin bunar 274 v.

Aukcijska prodaja održaće se dana 27.03.2019. godine u 15.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Dragana Nikolić u Zrenjaninu, ul. Vojvode Petra Bojovića br. 21, sp. 3, st. 57.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja do dana održavanja prodaje izvrše uplatu jemstva za učestvovanje na javnom nadmetanju u iznosu od 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti, a što u konkretnom slučaju iznosi 993.000,00 dinara.

Zainteresovana lica iznos jemstva uplaćuju na račun javnog izvršitelja DRAGAN NIKOLIĆ br. 330-15007967-96 kod Credit Agricole Banka Srbija A.D. NOVI SAD, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.IV-524/2018“.

Zainteresovanim licima za kupovinu predmetne nepokretnosti dozvoliće se da u prikladno vreme razgledaju nepokretnost, a na osnovu predloga javnom izvršitelju Draganu Nikolić.

Najpovoljniji ponudilac je dužan da u roku od 15 dana ponuđenu cenu isplati na gore navedeni namenski račun javnog izvršitelja i da na uplatnici naznači gore navedeni broj predmeta.

Ako ponuđač sa najvećom ponudom ne položi prodajnu cenu u datom roku javni izvršitelj će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi licitiranu nekretninu i položi u datom roku njegovu ponuđenu prodajnu cenu. Ako ni taj ponuđač ne položi ponuđenu prodajnu cenu u datom roku javni izvršitelj će primeniti ista pravila i u odnosu na trećeg ponuđača.

U slučaju da ni jedan od ponuđača sa odgovarajućom ponudom ne uplati cenu odmah po pozivu javnog izvršitelja, javni izvršitelj će na zahtev jedne od stranaka oglasiti da prvo ročište nije uspelo i zakazaće novu prodaju.

Ponudiocu čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, osim za prvog, drugog i trećeg ponuđača, a isti će služiti radi podmirenja troškova novih prodaja, ili pak razlike između postignute cene na prethodnoj i novoj prodaji, a za slučaj da isti ne budu služili navedenoj svrsi naknadno će biti vraćeni i ovim ponuđačima.

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Komore Javnih izvršitelja i na drugi uobičajen način.

Troškove prenosa prava svojine snosi kupac i ne uračunavaju se u kupoprodajnu cenu.