Porodična stambena zgrada i zemljište u Dolovu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Dolovo OpštinaPančevo
Cena EUR*14.117 € Jemstvo2.017 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 82/2018 dana 15.04.2019.godine.

Datum javne prodaje13.05.2019. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61, 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Kat.parcela 2147/1, površine 754 m2, njiva 3.klase;
• Kat.parcela 2147/1, površine 102 m2, zemljište pod zgradom – objektom;
• Kat.parcela 2147/1, površine 64 m2, zemljište pod zgradom – objektom;
• Kat.parcela 2147/1, površine 500 m2, zemljište uz zgradu – objekat;
• Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 102 m2, izgrađena na k.p. 2147/1;
• Pomoćna zgrada br. 2, površine u gabaritu 64 m2, izgrađena na k.p. 2147/1;

Sve opisano i upisano u listu nepokretnosti broj 3375, KO Dolovo.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a prvo nadmetanje će se obaviti dana: 13.05.2019.godine u 14:30 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Predmetna nepokretnost se prodaje kao neuseljiva, a utvrđenje vrednosti predmetne nepokretnosti vršeno je zaključkom od 11.03.2019.godine i iznosi 2.379.684,15 dinara.

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 70% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti odnosno 1.665.778,90 dinara.

Na nepokretnosti koje su predmet prodaje ne postoje nikakava stvarna prava i tereti koji ostaju nakon izvršene prodaje. Javni izvršitelj nema saznanja ko se kao trenutni držalac nalazi u predmetnoj nepokretnosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 09.05.2019.godine uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 064-152-13-61.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke „KOMERCIJALNA BANKA“ AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 82-2018“.

Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koje prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

U slučaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani kupci učestvuje više lica sa uplaćenim jemstvom, ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponuđaču, u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava kod javnog izvršitelja, do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana. Nepokretnost može biti dodeljena i kupcu koji na javnom nadmetanju nije bio najpovoljniji kupac u skladu sa čl. 192.st.2 ZIO.

Kupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu po kojoj se nepokretnost proda, u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.