Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Valjevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaBoška Stojanovića 8 OpštinaValjevo
Cena EUR*25.563 € Jemstvo3.652 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje19.06.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03 i 011/440-96-06

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kat. parcela br. 1713/6, porodična stambena zgrada br. 1, zemljište pod zgradom-objektom površine 121 m2, zemljište uz zgradu-objekat 435 m2, u ul. Boška Stojanovića br. 8 u Valjevu, sve upisano u list nepokretnosti br. 11306 KO Valjevo.

Vrednost predmetne nepokretnosti utvrđena je zaključkom javnog izvršitelja o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti od 04.02.2019. godine u iznosu od 4.309.190,00 RSD.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti, te početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 3.016.433,00 RSD.

Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD iz Beograda, Tošin bunar 274v, Novi Beograd.

Aukcijska prodaja održaće se dana 19.06.2019. godine u 12.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Snežane Petrović u Valjevu, ul. Karađorđeva br. 123, i to usmenim javnim nadmetanjem.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu jemstva za učestvovanje na javnom nadmetanju u iznosu od 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti, a što u konkretnom slučaju iznosi 430.919,00 RSD.

Zainteresovana lica iznos jemstva uplaćuju na račun javnog izvršitelja SNEŽANA PETROVIĆ br. 205-0000000260024-90 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I.535/17“.

Uslovi prodaje i isprave koje se odnose na nepokretnost zainteresovana lica za kupovinu mogu razgledati u kancelariji javnog izvršitelja, svakog radnog dana od 15 do 16 časova, a nepokretnost na licu mesta dana 07.06.2019. u vremenu od 12-14 časova.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka nadmetanja, a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, na navedenoj adresi javnog izvršitelja.

Ako više lica bude učestvovalo na javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na gore naznačen račun javnog izvršitelja. Ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Strani državljani koji žele da učestvuju na javnom nadmetanju dužni su da javnom izvršitelju na dan održavanja javnog nadmetanja dostave potvrdu resornog ministarstva RS o potojanju reciprociteta sa zemljom čije državljanstvo strani državljanjin koji želi da učestvuje na javnom nadmetanju poseduje.

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Komore Javnih izvršitelja i na drugi uobičajen način.

Troškove prenosa prava svojine snosi kupac i ne uračunavaju se u kupoprodajnu cenu.