Stambena zgrada, pomoćni objekti i zemljište u Uzdinu u 3/8 udela


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Uzdin OpštinaKovačica
Cena EUR*1.814 € Jemstvo605 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 190/2016 dana 28.06.2019.godine.

Datum javne prodaje23.07.2019. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

3/8 idealnog dela svih dole označenih nepokretnosti:

• katastarska parcela br. 542, KO Uzdin, zemljište u građevinskom području čija je ukupna površina 816 m2;
• porodična stambena zgrada, objekat preuzet iz zemljišne knjige, broj zgrade 1;
• pomoćna zgrada, objekat preuzet iz zemljišne knjige, broj zgrade 2,
• pomoćna zgrada, objekat preuzet iz zemljišne knjige, broj zgrade 3,
• pomoćna zgrada, objekat preuzet iz zemljišne knjige, broj zgrade 4,
• pomoćna zgrada, objekat preuzet iz zemljišne knjige, broj zgrade 5,
• pomoćna zgrada, objekat preuzet iz zemljišne knjige, broj zgrade 6,
• pomoćna zgrada, objekat preuzet iz zemljišne knjige, broj zgrade 7,
svi objekti postojeći na k.p. 542, KO Uzdin, list nepokretnosti broj 1591;

• katastarska parcela broj 543, njiva 1.klase, zemljište u građevinskom području čija je ukupna površina 1051 m2, list nepokretnosti broj 1591, KO Uzdin;

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje upisana nikakva stvarna prava niti tereti koja ostaju posle izvršene prodaje.

Vrednost nepokretnosti koja se prodaje kao neuseljiva, utvrđena je u iznosu od 713.629,59 dinara za predmetni suvlasnički udeo.Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 30% od utvrđene vrednosti, odnosno 214.088,87 dinara.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a drugo nadmetanje će se obaviti dana: 23.07.2019.godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera iz Pančeva, ul. Nikole Tesle br. 15.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 013-355-885.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke Komercijalna banka AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 190/2016”.

Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koje prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

U slučaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani kupci učestvuje više lica sa uplaćenim jemstvom, ukoliko sud dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponuđaču, u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava kod javnog izvršitelja, do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana.

Kupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu po kojoj se nepokretnost proda, u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.