Porodična stambena zgrada u Banatskom Brestovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Banatski Brestovac OpštinaPančevo
Cena EUR*9.000 € Jemstvo1.800 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 285/2017 dana 03.07.2019. godine.

Datum javne prodaje24.07.2019. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61, 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Katastarska parcela 3895/16, površine 750 m2, njiva 2.klase;
• Katastarska parcela 3895/16, površine 40 m2, zemljište pod zgradom – objektom;
• Katastarska parcela 3895/16, površine 12 m2, zemljište pod zgradom – objektom;
• Katastarska parcela 3895/16, površine 500 m2, zemljište uz zgradu – objekat;
• Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 40 m2, izgrađena na k.p. 3895/16,
Sve opisano i upisano u listu nepokretnosti broj 875, KO Banatski Brestovac.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a prvo nadmetanje će se obaviti dana: 24.07.2019.godine u 13:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Predmetna nepokretnost se prodaje kao useljiva, a utvrđenje vrednosti predmetne nepokretnosti vršeno je zaključkom od 15.05.2019.godine i iznosi 2.124.000,oo dinara. Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 50% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti odnosno 1.062.000,00 dinara;.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje nikakava stvarna prava i tereti koji ostaju nakon izvršene prodaje. Javni izvršitelj nema informaciju ko je trenutni držalac predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 22.07.2019.godine uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 064-152-13-61.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke „KOMERCIJALNA BANKA“ AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 285-2017“.

Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koje prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

U slučaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani kupci učestvuje više lica sa uplaćenim jemstvom, ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponuđaču, u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava kod javnog izvršitelja, do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana. Nepokretnost može biti dodeljena i kupcu koji na javnom nadmetanju nije bio najpovoljniji kupac u skladu sa čl. 192.st.2 ZIO.

Kupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu po kojoj se nepokretnost proda, u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.