Poslovni prostor u Beogradu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaDr Dragoslava Popovića 12 OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*53.078 € Jemstvo10.616 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje24.07.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Tošin bunar 274V, u izvršnom predmetu posl.br. 10-I.I-937/2018, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Markom Vukićevićem iz Beograda, protiv izvršnog dužnika GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GREDA DOO VALJEVO, Karađorđeva 165/A, na osnovu Zaključka 10 I.I.937/2018 od 04.07.2019. godine, oglašava drugu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

• Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – lokal u podrumu i prizemlju stambeno-poslovne zgrade u ul. Dr Dragoslava Popovića br.12, površine 114m2, broj posebog dela 1, sprat: prizemlje, broj ulaza 14, broj zgrade 1, broj kat. parcele 1106, upisan u Listu nepokretnosti br.2043 KO Palilula, u svojini izvršnog dužnika GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GREDA DOO VALJEVO, Karađorđeva 165/A, MB 06983782, PIB 100070116.

Zaključkom o utvrđenju vrednosti 10 I.I 937/2018 od 12.06.2019. godine javni izvršitelj utvrdio je tržišnu cenu predmetne nepokretnosti ukupno u iznosu od 106.156,80 EUR, s tim da je na drugom nadmetanju početna cena 50% od procenjene vrednosti i iznosi 53.078,40 EUR.

Drugo nadmetanje će se održati dana 24.07.2019. godine u 12:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Marka Vukićevića u Bulevaru Mihajla Pupina 165A.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i o tome dostave dokaz javnom izvršitelju do početka javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun javnog izvršitelja Marka Vukićevića br.105-8737-08 koji se vodi kod AIK BANKA AD – Beograd, sa napomenom, jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu 10 I.I 937/2018.

Ponudilac kome je dedeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun izvršitelja Marka Vukićevića broj 105-8737-08 koji se vodi kod AIK BANKA AD – Beograd, ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da se u njegovom prisustvu predmetna nepokretnost razgleda dana 12.07.2019. godine u periodu od 10:00 – 12:00 časova i 16.07.2019. godine u periodu od 12:00 - 14:00 časova.

Porezi i takse u vezi prenosa prava svojine na kupca nisu uračunati u prodajnu cenu, a plaća ih kupac po važećim propisima.