Objekti klanice i pogona za rasecanje i preradu mesa u Markovcu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
Adresa29. novembra 4 OpštinaVelika Plana
Cena EUR*120.678 € Jemstvo60.339 €
Pravni osnov

Prodaja u stečaju.

Datum javne prodaje08.08.2019. Poverilac / ProdavacStečajni upravnik
Kontakt telefon

069/829-44-88

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Na osnovu Rešenja o bankrotstvu stečajnog sudije Privrednog suda u Požarevcu broj 3. St. 1/2016 od 20.09.2016. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 – Odluka US i 83/2014) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010 ), stečajni upravnik stečajnog dužnika
“BALKAN EKSPRES ” DOO – u stečaju iz Markovca oglašava
prodaju imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem.

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika:

Objekti Klanice i Pogona za rasecanje i preradu mesa papkara u ukupnoj površini 1.546m2 - na lokaciji Markovac u ul. 29. novembra br. 4, izgrađeni na kp. br. 5111/2 i 5111/3, kao i zemljište kp. br. 5111/2 i 5111/3 u ukupnoj površini 3.557 m2, sve upisano u LN 2905 KO Markovac, vrsta prava svojina privatna, obim udela 1/1, sa pripadajućom pokretnom imovinom – proizvodnom i ostalom opremom u objektima.

Početna cena iznosi 14.239.990,46 dinara.

Depozit iznosi 7.119.995,23 dinara.

Spisak celokupne imovine stečajnog dužnika, kao i status iste, detaljno je prikazan u prodajnoj dokumentaciji.

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije za Paket broj 1 imovine u iznosu od 48.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti na adresi stečajnog upravnika: Smederevska Palanka, ulica Prvog srpskog ustanka 190, svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 14:00 časova, uz obaveznu najavu stečajnom upravniku. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 01.08.2019. godine.
2. uplate depozit u visini od 7.119.995,23 dinara za Paket broj 1 na tekući račun stečajnog dužnika br: 160-451196-26 kod «BANKA INTEZA» ad Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 01.08.2019. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično stečajnom upravniku, na adresi Smederevska Palanka, ulica Prvog srpskog ustanka 190 najkasnije dana 01.08.2019. godine do 14:00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1), Bankarska garancija mora imati rok važenja do 10.10.2019. godine. U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje se dostave na naznačenu adresu u naznačeno vreme.
3. Potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

Nakon uplate depozita, a najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok je 01.08.2019. godine), potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati stečajnom upravniku: popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, potpisan lično ili od strane ovlašćenog lica i dokaz da je u pitanju ovlašćeno lice, fotokopiju dokaza o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita i fotokopiju punomoćja overenog pred sudom za zastupanje na javnom nadmetanju, ako javnom nadmetanju prisustvuje ovlašćeni predstavnik. Učesnik koji predaje prijavu kao pravno lice, povereniku dostavlja i izvod iz registracije APR-a i OP obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice), ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica), potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, i u slučaju konzorcijuma, pored napred navedenih dokaza za fizička i pravna lica, dostavlja i fotokopiju ugovora o konzorcijumu i fotokopiju ovlašćenja za zastupanje konzorcijuma.

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 10 do 14 časova, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu stečajnom upravniku).

Javno nadmetanje održaće se dana 08.08.2019. godine u 11:00 časova (15 minuta po isteku vremena za REGISTRACIJU UČESNIKA) na adresi: kancelarija stečajnog upravnika Željko Mijušković PR stečajni upravnik, Prvog srpskog ustanka 190, Smederevska Palanka.

Registracija učesnika počinje 08.08.2019. godine u 9.00 časova, a završava se 08.08.2019. godine u 10.45 časova, na istoj adresi.

Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:
1. registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutna);
2. otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja;
3. poziva učesnike da prihvate ponuđenu cenu prema unapred utvrđenim koracima uvećanja;
4. održava red na javnom nadmetanju;
5. proglašava za kupca učesnika koji je prihvatio najvišu ponuđenu cenu
6. potpisuje zapisnik.

U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od dva radna dana od dana javnog nadmetanja, a pre zaključenja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija.

Zaključenju kupoprodajnog ugovora u zakonom propisanoj formi se pristupa se pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen bankarskom garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni Kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora u zakonom propisanoj formi. Ako proglašeni kupac odbije da potpiše ugovor u zakonom propisanoj formi ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i po propisanoj proceduri, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao proglašeni kupac. U slučaju da je drugi najbolji ponuđač na javnom nadmetanju depozit obezbedio bankarskom garancijom, nakon odustajanja proglašenog kupca, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od dva radna dana od prijema obaveštenja kojim se proglašava za kupca, nakon čega će mu biti vraćena garancija.

Sve poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenih kupoprodajnih ugovora u celosti snosi kupac.

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od osam (8) radnih dana od dana javnog nadmetanja. Uplatilac depozita gubi pravo na povraćaj depozita u skladu sa Izjavom o gubitku prava na povraćaj depozita.

U slučaju da za kupca u postupku prodaje bude proglašeno pravno ili fizičko lice koje podleže obavezi podnošenja prijave koncentracije, shodno odredbama Zakona o zaštiti konkurencije („Sl. glasnik RS“ br. 51/2009), uslovi i rokovi zaključenja ugovora biće prilagođeni rokovima odlučivanja Komisije za zaštitu konkurencije. U navedenom slučaju, proglašenom kupcu bankarska garancija će biti naplaćena u roku predviđenim oglasom, odnosno depozit će biti zadržan do donošenja odluke Komisije za zaštitu konkurencije. Drugom najpovoljnijem ponuđaču depozit ili bankarska garancija (ukoliko je iznos depozita obezbeđen garancijom) biće zadržani do donošenja odluke Komisije za zaštitu konkurencije po podnetoj prijavi kupca.