Porodična stambena zgrada u Kačarevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaVojvođanska 18 OpštinaPančevo
Cena EUR*21.209 € Jemstvo4.242 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 145/2019 dana 30.09.2019. godine.

Datum javne prodaje28.10.2019. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br. 1, postojeća na k.p. 25, KO Kačarevo, koja se nalazi u Kačarevu, ul. Vojvođanska br. 18, sa pripadajućim pravom korišćenja parcele u površini od 917 m2, sve opisano i upisano u listu nepokretnosti broj 2844, KO Kačarevo.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a drugo nadmetanje će se obaviti dana: 28.10.2019.godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, ul. Nikole Tesle br. 15.

Predmetna nepokretnost se prodaje kao useljiva, a utvrđenje vrednosti predmetne nepokretnosti vršeno je zaključkom od 28.06.2019.godine i iznosi 5.005.394,00 dinara. Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 50% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti odnosno 2.502.697,00 dinara;.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje nikakava stvarna prava i tereti koji ostaju nakon izvršene prodaje. Javni izvršitelj nema informaciju ko je trenutni držalac predmetne nepokretnosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 25.10.2019.godine uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel 064-152-13-61. Obavezuje se izvršni dužnik, kao i sva treće lica, da u navedenom terminu omoguće razgledanje predmetne nepokretnosti, pod pretnjom novčanim i krivičnim kažnjavanjem.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke „KOMERCIJALNA BANKA“ AD Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I 145-2019“.

Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koje prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

U slučaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani kupci učestvuje više lica sa uplaćenim jemstvom, ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponuđaču, u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava kod javnog izvršitelja, do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana. Nepokretnost može biti dodeljena i kupcu koji na javnom nadmetanju nije bio najpovoljniji kupac u skladu sa čl. 192.st.2 ZIO.

Kupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu po kojoj se nepokretnost proda, u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.