Porodične stambene zgrade i zemljište u Donjoj Mutnici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Donja Mutnica OpštinaParaćin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji I.I-646/2017 od 02.08.2019. godine.

Datum javne prodaje09.09.2019. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kp. br. 499 KO Donja Mutnica, potes Dugi deo, površine 19 ari 71 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno-njiva 5 klase, u iznosu od 34.878,42 dinara,
- Kp. br. 967/4 KO Donja Mutnica, potes Stražara, površine 3 ara 25 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno-njiva 4 klase, u iznosu od 11.502,27 dinara,
- Kp. br. 972/3 KO Donja Mutnica, potes Stražara, površine 24 ara 18 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno-njiva 4 klase, u iznosu od 85.576,89 dinara,
- Kp. br. 975/2 KO Donja Mutnica, potes Stražara, površine 4 ara 15 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno-njiva 4 klase, u iznosu od 14.687,51 dinara,
- Kp. br. 2130 KO Donja Mutnica, potes Reka, površine 6 ara 72 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno-njiva 3 klase, u iznosu od 19.819,30 dinara,
- Kp. br. 2798 KO Donja Mutnica, potes Slanište, površine 43 ara 90 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno-njiva 4 klase, u iznosu od 103.579,42 dinara,
- Kp. br. 4603/1 KO Donja Mutnica, potes Selo, površine 5 ari 37 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno-voćnjak 3 klase, u iznosu od 44.345,67 dinara,
- Kp. br. 4603/2 KO Donja Mutnica, potes Selo, površine 4 ara 40 m2, od čega: zemljište pod zgradom-objektom br 1 u površini od 68 m2, zemljište pod zgradom-objektom broj 2 u površini od 70 m2, zemljište uz zgradu - objekat u površini od 3 ara 02 m2, vrsta zemljišta gradsko građevinsko zemljište van građevinskog područja,
- zgrada broj 1 - porodična stambena zgrada izgrađena na kp br 4603/2 KO Donja Mutnica, potes Selo, površine u osnovi 68 m2, broj etaža: podrum + prizemlje, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, sa obimom udela od 1/1 na ime vlasnika - izvršnog dužnika kao titulara prava, koja je nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj 449 KO Donja Mutnica,
- zgrada broj 2 - porodična stambena zgrada izgrađena na kp br 4603/2 KO Donja Mutnica, potes Selo, površine u osnovi 70 m2, broj etaža: prizemlje, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji obejkata, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, sa obimom udela od 1/1 na ime vlasnika - izvršnog dužnika kao titulara prava, koja je nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj 449 KO Donja Mutnica,
sve sa teretom koji se odnosi na ovaj postupak izvršenja, ali i sa teretom koji se ne odnosi na ovaj postupak izvršenja, i to: izvršna vansudska hipoteka, u iznosu od 20.000,00 eura, na osnovu Ugovora o zajmu od 01.11.2008.godine, Aneksa ugovora o zajmu od 15.10.2013.godine i Založne izjave Ov I br 14607/2013 od 29.11.2013.godine, u korist hipotekarnog poverioca Milojević (Dušan) Radoslava iz Sikirice, opština Paraćin, procenjene tržišne vrednosti po Zaključku postupajućeg javnog izvršitelja od 06.06.2019.godine u iznosu od 2.052.712,80 dinara,
- Kp. br. 5754 KO Donja Mutnica, potes Kosa, površine 47 ari 27 m2, vrsta zemljišta šumsko-šuma 4 klase, u iznosu od 83.648,05 dinara,
- Kp. br. 5755 KO Donja Mutnica, potes Kosa, površine 26 ari 58 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno-pašnjak 6 klase, u iznosu od 44.035,44 dinara,
- Kp. br. 5995/1 KO Gornja Mutnica, potes Dubrava, površine 20 ari 15 m2, vrsta zemljišta poljoprivredno-njiva 4 klase, u iznosu od 47.542,72 dinara.

Početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 09.09.2019.godine u 12,00 časova na adresi sedišta postupajućeg javnog izvršitelja.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti. 

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-646/2017“ i pozivom na broj predmeta:I.I-646/2017.