Dvosoban stan u Novom Sadu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaBoška Buhe 2 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*39.677 € Jemstvo5.668 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje11.10.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-01; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Tošin bunar 274v, u izvršnom predmetu posl.br. I.I-465/2017, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Masnikosa Vujadinom iz Novog Sada, protiv izvršnih dužnika, na osnovu Zaključka posl. br. I.I-465/2017 od 11.09.2019. godine, oglašava prvu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

• Dvosoban stan u ul.Boška Buhe br.2, površine 62m2, broj zgrade 1, broj ulaza 9b, u prizemlju, broj posebnog dela 119, sagrađen na katastarskoj parceli broj 3559, upisan u list nepokretnosti 8417, KO Novi Sad II.

Utvrđena vrednost predmetne nepokretnosti iznosi 6.688.470,00 dinara a početna cena čini 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti i iznosi 4.681.929,00 dinara.

Prva prodaja nepokretnosti će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a prvo javno nadmetanje će se održati dana 11.10.2019. godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Masnikosa Vujadina, ul. Radnička 13, Novi Sad.

Pre početka javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti na račun izvršitelja broj: 310-208042-88 koji se vodi kod „NLB banka“ ad Beograd sa pozivom na broj I.I 465/2017.

Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi izvršitelju u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata javne prodaje, a po uplati kupoprodaje cene predaće mu se predmetna nepokretnost. Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza, a radi prenosa prava vlasništva.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnost koja je predmet prodaje do dana održavanja prodaje, što su izvršni dužnici dužni omogućiti.

Nema komentara