Porodična stambena zgrada i zemljište u Vašici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Vašica OpštinaŠid
Cena EUR*25.892 € Jemstvo4.315 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje02.10.2019. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

023/566-173

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:

1. Parc. br. 1256 porodična stambena zgrada i pomoćna zgrada i parc. br. 1257 okućnica, u mestu Vašica ul. Lenjinova br. 119, procenjene vrednosti od ukupno 3.458.800,00 dinara;
2. Parc. br. 2816 njiva 4 i 5 klase Zalačka bara površine od 01 ha 48 a 39 m2, procenjene vrednosti od 1.633.369,60 dinara.

Na nepokretnostima je izvršni dužnik vlasnik sa udelom 1/1.

UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST obe nepokretnosti iznosi: 5.092.169,60 dinara.

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 02.10.2019 godine u 10,00 časova u Osnovnom sudu Šidu, sudnica br. 14.

Početna cena iznosi 60 % od procenjene vrednosti odnosno 3.055.301,76 dinara, ispod kojeg iznosa se predmetna nepokretnost ne može prodati.

Učesnici javnog nadmetanja dužni su prethodno uplatiti iznos od 10% od procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti, odnosno iznos od 31.512,60 dinara, na ime jemstva u depozit suda broj 840-457802-48, te da na javnom nadmetanju prilože dokaz o položenom jemstvu.

Razgledanje predmetne nepokretnosti biće dozvoljeno u prikladno vreme zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti na osnovu pismenog predloga.

Lice sa najpovoljnijom ponudom dužno je da položi cenu u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja. Ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo po zaključenju ročišta.

Na nepokretnostima postoje upisani tereti i to za parc. br. 1256 i parc. br. 1257 u iznosu od 24.819,76 eura a na parc. br. 2816 u iznosu od 24.000,00 eura, sve po osnovu založnih izjava.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatu Zoran Trninić na br. telefona 023/566-173.