Poslovni objekat u Novom Sadu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Novi Sad OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

065/802-91-98; 021/489-52-49

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

PREDMET PRODAJE: je stečajni dužnik FENIX DOO za promet i usluge u stečaju Novi Sad, Rodljuba Čolakovića br. 6a, matični broj 08210888, PIB 100450510 kao pravno lice sa najznačajnijom imovinom koju čini:

I Sporno pravo na nepokretnim stvarima koje predstavljaju predmet parničnih postupaka koji se vode pred Privrednim sudom u Novom Sadu i to:

- Predmet broj P 750/2016-radi utvrđivanja vlasništva nad poslovnim prostorom u Futogu, ul.Carice Milice 26, upisano u LN 5943 K.O. Futog, broj zgrade 1 sagrađenoj na parceli br. 2989/2, poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, površine 814 m2. Nosilac prava na objekatu je preduzeće AD AD GARANT u stečaju;
- Predmet br. P 738/2019 - radi utvrđivenja vlasništva nad objektom u Novom Sadu, upisana u LN 1 K.O. Novi Sad I, ul. Đorđa Nikšića Johana, broj zgrade 2 sagrađena na parceli 5850/1, posavni objekat, površine 89 m2. Nosilac prava svojine na objektu je Republika Srbija a nosilac prava korišćenja je Opština Novi Sad.
II Nepokretnost - u Rakovcu, Beočinski put 65, upisanim u LN 635 K.O. Rakovac, broj zgrade 1, sagrađenoj na parceli br. 727, porodična stambeno zgrada, površine u osnovi 88 m2, spratnost objekta Po+Pr+1. Objekta preiuet iz zemljišne knjige. Nosilac prava na objektu je stečajni dužnik u obimu 1/1. Zemljište- u Rakovcu, Beočinski put 65, upisano u LN 635 KO Rakovac, na parceli br. 727 ukupne površine 879m2 od čega je 88m2 pod objektom 791m2 je voćnjak 3 klase
III Pokretna oprema i zalihe rezervnih delova

Način prodaje: javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: iznosi RSD 150.128.426,21
Depozit: iznosi RSD 30.025.685,24 (20% od procenjene vrednosti)

Za dodatne informacije možete se obratiti stečajnom upravniku Aleksandri Miškov na broj telefona 065/8029 198, e-mail adresa: aleksandra.miskov@gmail.com ili na broj telefona 021/4895-249 e-mail: sonja.maric@voban.rs