Porodična stambena zgrada u Valjevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaDoktora Pantića 47 OpštinaValjevo
Cena EUR*19.505 € Jemstvo3.901 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje29.10.2019. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Tošin bunar 274V, u izvršnom predmetu posl.br. 262-I.I-39/2017, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Stevom Vidovićem iz Valjeva, protiv izvršnog dužnika, na osnovu Zaključka 262-I.I-39/2017 od 01.10.2019. godine, oglašava drugu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

• Porodična stambena zgrada br. 1, prizemlje, površine u gabaritu 51m2, u ul. Doktora Pantića 47 u Valjevu, kat. parcela 6630, List nepokretnosti 2384, KO Valjevo, u privatnoj svojini izvršnog dužnika.

Zaključkom o utvrđenju vrednosti 262-I.I-39/2017 od 22.05.2019. godine javni izvršitelj utvrdio je tržišnu cenu predmetne nepokretnosti ukupno u iznosu od 4.603.170,00 dinara, s tim da je na drugom nadmetanju početna cena 50% od procenjene vrednosti i iznosi 2.301.585,00 dinara.

Drugo nadmetanje će se održati dana 29.10.2019. godine u 12:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Steve Vidovića u Valjevu, ul. Vladike Nikolaja 45/1.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i o tome dostave dokaz javnom izvršitelju do početka javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun javnog izvršitelja Steve Vidovića br.205-234999-87 koji se vodi kod Komercijalne banke ad Beograd, s napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu 262 I.I-39/17“.

Ponudilac kome je dedeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplati u roku od 8 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun izvršitelja Steve Vidovića br.205-234999-87 koji se vodi kod Komercijalne banke ad Beograd, ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da se u njegovom prisustvu predmetna nepokretnost razgleda u periodu od 22.10.2019. godine do 25.10.2019. godine u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.