Prodaja zemljišta u KO Lukare


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Lukare OpštinaNovi Pazar
Cena EUR*16.859 € Jemstvo2.408 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje05.11.2019. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

018/451-83-40; radmila.jakovljevic@voban.rs; 021/527-286; nevena.popovic@voban.rs.

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaja nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem

U izvršnom postupku I.I-395/2017 prodaju se sledeće nepokretnosti upisane u LN br. 111 KO Lukare, i to:

Na kat. parceli br. 21 livada 7 klase, površine 5878m2,
Na kat. parceli br. 113 njiva 6 klase, površine 5283m2,
Na kat. parceli br. 114 šuma 5 klase, površine 715m2,
Na kat. parceli br. 115 livada 6 klase, površine 1839m2,
Na kat. parceli br. 219 br.zgade 1. zemljište pod zgr. objektom, površine 72m2,
Na kat. parceli br. 219 br.zgade 2. zemljište pod zgr. objektom, površine 56m2
Na kat. parceli br. 219 zemljište uz zgradu-objekat, površine 500m2,
Na kat. parceli br. 219 pašnjak 5 klase, površine 312m2,
Na kat. parceli br. 220 šuma 4 klase, površine 3009m2,
Na kat. parceli br. 221 pašnjak 5 klase, površine 4549m2,
Na kat. parceli br. 222 njiva 7 klase, površine 21359m2,
Na kat. parceli br. 223 ostalo prirodno neplodno zemljište, površine 333m2,
Na kat. parceli br. 224 njiva 6 klase, površine 1560m2,
Na kat. parceli br. 225 pašnjak 4 klase, površine 271m2,
Na kat. parceli br. 226 šuma 4 klase, površine 5517m2,
Na kat. parceli br. 244 šuma 4 klase, površine 6113m2,
Na kat. parceli br. 923 šuma 6 klase, površine 7444m2,
Na kat. parceli br. 1146 pašnjak 4 klase, površine 686m2,
Na kat. parceli br. 1147 livada 7 klase, površine 1010m2,
Na kat. parceli br. 1148 šuma 5 klase, površine 908m2,
Na kat. parceli br. 1149 njiva 7 klase, površine 10679m2,

Na kat. parceli br. 1150 voćnjak 5 klase, površine 538m2,
Na kat. parceli br. 1152 livada 6 klase, površine 366m2,
Na kat. parceli br. 1157 voćnjak 5 klase, površine 373m2,
Na kat. parceli br. 1175 šuma 5 klase, površine 681m2,
Na kat. parceli br. 1176 livada 8 klase, površine 3251m2,
Na kat. parceli br. 1198 livada 8 klase, površine 5425m2,
Na kat. parceli br. 1199 njiva 7 klase, površine 6183m2,
Na kat. parceli br. 1235 šuma 5 klase, površine 1274m2,
Na kat. parceli br. 1236 pašnjak 6 klase, površine 9488m2,
Na kat. parceli br. 1237 šuma 4 klase, površine 1651m2
Porodična stambena zgrada, br. zg. 1. izgrađena na kat. parceli 219,
Pomoćna zgrada, br. zg. 2 izgrađena na kat. parceli 219.

Vrednost nepokretnosti koja se prodaje, utvrđena je u iznosu od 24.084,30 EUR ili 2.847.600,00 RSD, s tim da na prvom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Prodaja će se obaviti USMENIM JAVNIM NADMETANJEM, a prvo nadmetanje će se obaviti dana 05.11.2019.godine u 9.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Mila Durutovića u Novom Pazaru, ul. AVNOJ-a bb. II sprat, s tim što javni izvršitelj zadržava mogućnost da u zavisnosti od vroja lica koja su položila jemstvo za učešće na javnom nadmetanju, pravovremeno izmeni mesto organizovanja usmenog javnog nadmetanja.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja polože u gotovom novcu na ime jemstva 1/10 od utvrđene vrednosti nepokretnosti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uplatom najkasnije do 04.11.2019. godine do 17 časova, na namenski račun javnog izvršitelja Mila Durutovića, ul. AVNOJ-a bb. tekući račun 205-226483-27 koji se vodi kod Komercijalne banke a.d Beograd, sa napomenom ’’jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I.br.395/2015’’.

Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju o prodaji dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogućiti da se u odgovarajuće vreme predmetna nepokretnost razgleda.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da u plati ponuđeni iznos u roku od 5 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost. Ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Ako više lica bude učestvovalo u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo, odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa od lica sa boljom ponudom od njihove.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:
Radmilu jakovljević na broj telefona 018/451-83-40 ili na mail radmila.jakovljevic@voban.rs
Nevenu Popović na broj telefona 021/527-286 ili na mail nevena.popovic@voban.rs.