Benzinske stanice u Kanjiži, Starom Tresteniku i Gorjanima


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Stari Trstenik, KO Gorjani, KO Kanjiža OpštinaKanjiža
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju

Datum javne prodaje29.11.2019. Poverilac / ProdavacStečajni upravnik
Kontakt telefon

064/859-44-14, 011/312-28-12 i 060/372-72-77

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

„PETROBART“ D.O.O u stečaju iz Beograda Gandijeva 3/32 , matični br: 06933327, PIB: 100002452. Oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja.

Predmet prodaje je sledeća imovina po navedenim početnim cenama i navedenim celina ma:

1. Benzinska stanica Stopanja - Stari Trstenik bb, LN broj 617, КO Stari Trstenik, kat. Par. 629/3, sastavljen od: zemljišta ukupne površine 1115 m2 od čega je u vlasništvu stečajnog dužnika 738 m2, od čega je objatkta br. 1 - benzinska pumpa i gasna stanica površina zemljišta pod objektom 86m2, objekta br. 6 - magacin površine zemljišta pod objektom 20m2, objekta br. 5 - cisterne za TNT površine zemljišta pod objektom od 17 m2
2. Benzinska stanica Gorjani, Gorjani bb - КO Gorjani, LN broj 575, kat. Par.525/3, ukupne površina 2954 m2, od čega je objekat br. 1 - benzinska stanica površine zemljišta pod objetktom 221 m2, objekat broj 2- cisterna za TNT površina zemljišta pod objektom 16m2
3. Benzinska stanica Кanjiža, Horgoški put 2, Кanjiža, КO Кanjiža, LN 5666,kat. Par.2012/2, ukupne površine 3294 m2, od čega je objekat br. 2 - benzinska i gasna stanica sa nadstrešnicom i prodavnicom površine zemljišta pod objektom 59m2, objekat br. 3 - auto perionica sa magacinom i mokrim čvorom površine zemljišta pod objektom 121 m2.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 244.194.834,00 dinara, a početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti i iznosi 122.097.417,00 dinara. Depozit iznosi 48.838.966,80 dinara.

Plan prodaje:
Prodaja će se izvršiti putem javnog nadmetanja koje će se održati dana 29.11.2019 godine u 12 časova u Hotelu Кonstantin adresa ul 27.Marta br. 12, Beograd.

Način i rokovi prodaje:

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja:
1. na tekući račun stečajnog dužnika br. 340-0000011016964-42 (ERSTE BANКA a.d. ) izvrše uplatu iznosa RADI OTКUPA PRODAJNE DOКUMENTACIJE i to za paket br. 1 iznos od 120.000,00 dinara (cena sa PDV-om), za paket broj 2, iznos od 12.000,00 dinara (cena sa PDV-om), za pakete od broja 3 do paketa broj 22 otkupljuje se jedna prodajna dokumentacija čija je cena 24.000,00 dinra (cena sa PDV-om). Sastavni deo Prodajne dokumentacije, pored detaljnih podataka o predmetu prodaje čini i obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, izjava o gubitku prava na povraćaj depozita pod određenim uslovima, kao i nacrt kupoprodajnog ugovora; Nakon uplate prodajne dokumentacije zainterenovana lica mogu, uz dokaz o uplati iznosa radi otkupa prodajne dokumentacije, istu preuzeti u prostorijama kancelarije stečajnog upravnika ul. Vojvode Stepe 414a, kancelarija 219, radnim danom od 10 do 17 časova. Nakon otkupa prodajne dokumentacije zainteresovano lice može razgledati predmet prodaje uz predhodni dogovor sa stečajnim upravnikom na broju telefona 011/3122-812 (napomena: pojedini predmeti prodaje su dati Ugovorom o zakupu trećim licima.
2. uplate na račun iz prethodne tačke NA IME DEPOZITA iznos označen pored rednog broja paketa (Obavezno pri uplati depozita naznačiti broj paketa na koji se odnosi depozit) za koju se aplicira na javnom nadmetanju, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije do dana održavanja prodaje tj. do 29.11.2019 godine (rok važenja označen u prodajnoj dokumentaciji) i dokaz dostavite stečajnom upravniku najkasnije do registracije za javno nadmetanje. Registracija na javnom nadmetanju vršiće se 29.11.2019 godine od 10:30 časova do 11:50 časova.

Imovina koja je predmet oglasa se kupuje u viđenom stanju, bez pružanja garancija i stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji, a ova imovina se može razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, po dogovoru sa stačajnim upranikom na broj telefona 011/3122-812 i 060/37-27-277.

Nema komentara