Nepokretnosti u Ribnici i Kasidolu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Ribnica; KO Kasidol OpštinaKraljevo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje06.12.2019. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Dodatni opis

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava AUKCIJSKU PRODAJU koja će se održati dana 06.12.2019. godine, u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad i to za sledeću nepokretnost:

1. Porodična stambena zgrada broj 1 površine u gabaritu 201m2, građevinske površine 203m2. Izgrađena na kat.parceli br. 727/2 upisana u listu nepokretnosti broj 2604 KO Ribnica, potes Trsina, ulica Mošin gaj broj 6.
Ukupna početna cena za napred navedenu nekretninu je 83.700 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.
Račun za uplatu depozita: 325-0048291000692-35 otvoren kod Vojvođanske banke ad
Mesto aukcije: Filijala Vojvođanske banke a.d.Novi Sad, u Nišu, Trg kralja Aleksandra 2
Početak aukcije: 12:00 časova.
Kontakt osoba: Radmila Jakovljević 018/451-83-40

2. Nepokretnosti u Kasidolu: Porodična stambena zgrada broj 1 površine u gabaritu 105m2, pomoćna zgrada broj 2 površine u gabaritu 217m2 i katastarska parcela broj 2689 ukupne površine 1093m2 (na kojoj se objekti nalaze) na adresi Narodnih Heroja br. 79 u Kasidolu, upisano u List nepokretnosti broj 115 KO Kasidol. Ukupna početna cena za napred navedenu nekretninu je 25.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.
Račun za uplatu depozita: 325-0048291000676-83 otvoren kod Vojvođanske banke ad
Mesto aukcije: Centrala Vojvođanske banke ad Novi Sad, Trg Slobode 7 Novi Sad
Početak aukcije: 13:00 časova.
Kontakt osoba: Gordana Urukalo 021/424-235

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene najkasnije do 05.12.2019. Uplata depozita vrši se na gore navedeni račun (svrha uplate: depozit za aukciju od 06.12.2019.) Lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo depozit, a nije pristupilo na aukcijsku prodaju; lice koje odbije da potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponuđača do okončanja postupka prodaje. Ostalim licima se depozit vraća u roku od 3 (tri) radna dana od dana održane aukcijske prodaje.

Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.
Uplaćeni depozit predstavlja deo kupoprodajne cene najpovoljnijeg ponuđača.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i /ili ovlašćenje za učešće na aukciji. Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.
Aukcijski korak se utvrđuje u vrednosti od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 03.12.2019. godine.

Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti. Troškove overe pred nadležnim organom plaća kupac. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način gubi pravo na povraćaj depozita.

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva, plaća kupac.