Kostolac, Petka,naselje Plaža Topoljar, kuća 75m2, parcela 5ari


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaJovana Dučića 57 OpštinaPožarevac
Cena EUR*8.738 € Jemstvo1.248 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje21.11.2019. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72; 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Marko Nikolić u izvršnom postupku izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd donosi sledeći zaključak.

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti i to:

katastarska parcela br.43 na kojoj se nalazi vikend kuća-individualni stambeni vikend objekat/Pr1+Sp1+Pk1/,objekat ima odobrenje za upotrebu,upisano u list nepokretnosti 191 KO Petka procenjene tržišne vrednosti RSD 1.472.995,00.

- katastarska parcela br.43,njiva 1.klase,površine 1ha31a56m2;
- katastarska parcela br.43,njiva 4.klase površine 48ari43m2;
- katastarska parcela br.43,zemljište pod zgradom-objektom,broj zgrade 3,površine 55m2;
- katastarska parcela br.43,zemljište uz zgradu-objekat,površine 500m2.

Sve ukupne površine 1ha85ari54m2 upisano u list nepokretnosti 191 KO Petka,svojina privatna,obim udela 500/18554.

Procena vršena 04.07.2019.godine.

Na nepokretnostima koja je predmet prodaje ne postoje prava trećih lica koja umanjuju vrednost nepokretnosti i ne prestaju prodajom,niti službenosti i stvarni tereti koje kupac preuzima.
Kupac snosi troškove prenosa prava svojine na predmetnim nepokretnostima.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena predmetne nepokretnosti iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

PRVO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 21.11.2019.u 12 časova na adresi kancelarije izvršitelja Marka Nikolića iz Požarevca,Ul.Stari Korzo br.36,sprat 3.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su pre početka javnog nadmetanja položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti.

Zainteresovana lica su dužna da na javno nadmetanje dostave dokaz o plaćenom jemstvu,a lica koja nisu prethodno položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Jemstvo se polaže u novcu uplatom na namenski račun izvršitelja Marka Naikolića iz Požarevca broj 160-415848-49 koji se vodi kod BANCA INTESA AD Beograd,svrha uplate:jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu И.И-365/2019,
poziv na broj:И.И-365/2019.

Ponudilac kome bude dodeljena nepokretnost je dužan da ponuđeni iznos uplati u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja na namenski račun izvršitelja broj 160-415848-49 koji se vodi kod BANCA INTESA AD Beograd sa pozivom na broj:И.И-365/2019.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima dati informacije u vezi sa predmetima prodaje svakog radnog dana u vremenu od 8-16 časova u prostorijama kancelarije izvršitelja Stari Korzo br.36,III sprat,u Požarevcu.
Javni izvršitelj će svim zainteresovanim licima koja mu se pismeno obrate omogućiti razgledanje nepokretnosti.