Ruma - Poslovni objekti i zemljište


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Ruma OpštinaRuma
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju.

Datum javne prodaje03.12.2019. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61, prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Na osnovu pravosnažnog Rešenja o bankrotstvu Privrednog suda u Beogradu broj 2-St-179/2018 od 20.11.2018. godine, u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br.104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/12 – odluka US, 83/2014, 113/2017 i 44/2018) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» br. 62 od 10.08.2018. godine) stečajni upravnik stečajnog dužnika "CAPITAL GROUP" doo u stečaju iz Beograda, Brankova br. 28/IV, oglašava prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika u Rumi metodom javnog nadmetanja.

1. Zemljište katastarske parcele br. 12159/18 K.O. Ruma, potes Žirovačke oranice, ukupne površine 15.326 m2, sa izgađenim objektom poslovnih usluga – upravna zgrada i hala za proizvodnju vunenih tuljaka, upisana u list nepokretnosti br. 12359 K.O. Ruma kao zgrada br. 1., spratnosti Pr+0 do Pr+1 površine pod objektom 1.366 m2 i trafo stanica - upisana u list nepokretnosti br. 12359 K.O. Ruma kao zgrada br. 2, spratnosti Pr. površine 15 m2, sve privatna svojina stečajnog dužnika sa obimom udela 1/1.
Početna cena iznosi 35.120.194,00 dinara.
Depozit iznosi 14.048.077,60 dinara.

2. Fabrika Sava - poslovno skladišni prostor, upisana u list nepokretnosti br. 12359 K.O. Ruma kao objekat drugih delatnosti – skladište gotovih proizvoda, br. zgrade 1 izgrađene na kat. parc. br. 6845/5 K.O. Ruma, spratnosti Pr., ukupne neto površine 3.000,00 m2; zemljište katastarske parcele broj 6845/5 neto površine 2.729,00 m2.; zemljište katastarske parcele broj 6845/6 neto površine 8.657,00 m2; zemljište katastarske parcele broj 6845/7 neto površine 26.277,00 m2; zemljište katastarske parcele broj 6732/1 neto površine 10.645,00 m2 i zemljište katastarske parcele broj 6845/12 neto površine 2.429,00 m2, sve upisane u list nepokretnosti br. 12359 K.O. Ruma, kao gradsko građevinsko zemljište.
Imovina se nalazi u Rumi, potes Grad, privatna je svojina stečajnog dužnika sa obimom udela 1/1.
Početna cena iznosi 58.219.771,00 dinara.
Depozit iznosi 23.287.908,00 dinara.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:
1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije za imovinsku celinu br. 1., u iznosu od 100.000,00 dinara i za imovinsku celinu br. 2., u iznosu od 120.000,00 dinara, uvećano za iznos PDV-a (profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 09,00 do 14,00 časova u sedištu stečajnog dužnika u Beogradu u ulici Brankova br. 28/IV).
2. uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br. 310-219540-29 koji se vodi kod NLB Banka a.d. Beograd, u visini iznosa depozita označenog u gornjoj tabeli, sa pozivom na redni broj celine iz oglasa, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 25.11.2019. god.) U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere isključivo lično/direktno mora dostaviti Stečajnom upravniku na adresu Beograd, ul. Brankova 28/ IV najkasnije do 25.11.2019. godine do 15,00 časova po beogradskom vremenu (GMT +1) dok se kopija dostavlja zajedno sa Obrascem prijave i prilozima. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
3. potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita (izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije).
4. potpišu ugovor o čuvanju poverljivih podataka prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije.

Nakon uplate depozita a najkasnije dan pre održavanja javnog nadmetanja, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati stečajnom upravniku obrazac prijave za učešće, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita, izvod iz registra privrednih subjekata (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice), ovlašćenje za zastupanje u koliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica).

Javno nadmetanje održaće se dana 03.12.2019. godine u 12,00 časova na sledećoj adresi: Beograd, ul.Brankova br.28/IV.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 10,00 do 11,50 časova, na istoj adresi.

Stečajni upravnik ili lice koje on ovlasti, sprovodi javno nadmetanje tako što: registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenje ili su lično prisutni); otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja; poziva učesnike da istaknu ponudu na oglašenu cenu, koju su spremni da plate; održava red na javnom nadmetanju; proglašava kupca kada nijedna druga stranka ne istakne veću cenu od poslednje ponuđene cene i potpisuje zapisnik.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit obezbeđen bankarskom garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni Kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 10 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Tek nakon uplate kupoprodajne cene i dobijanja potvrde od strane stečajnog dužnika o izvršenoj uplati u celosti, isti stiče pravo na uknjižbu nepokretnosti.

Svako lice koje je steklo pravo na učešće u skladu sa uslovima propisanim ovim oglasom, gubi pravo na depozit u skladu sa Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita.

Ako proglašeni Kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, kao i u svim drugim slučajevima predviđenim Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita, gubi pravo na povraćaj depozita, a za Kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja. Drugom najboljem ponuđaču na javnom nadmetanju, depozit (garancija) se vraća u roku od 20 dana od dana javnog nadmetanja.

Porezi i troškovi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu.

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje, uz prethodnu najavu ovlašćenom licu.

Ovlašćeno lice: stečajni upravnik, Žarko Vujačić - kontakt telefon: 065/3463-113