Porodična stambena zgrada u Vrbasu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaJNA 26 OpštinaVrbas
Cena EUR*10.958 € Jemstvo2.192 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje14.04.2020. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72, 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Branislav Dardić u izvršnom predmetu izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,donosi sledeći zaključak:

OGLAŠAVA SE DRUGA javna prodaja putem usmenog i javnog nadmetanja nepokretnosti i to:

- Porodična stambena zgrada broj 1,površine 129m2,spratnosti PR,koja se nalazi u Vrbasu u Ul. JNA br. 26, sagrađena na kat.parceli broj 6371 KO Vrbas-grad,upisana u lIst nepokretnosti br.1173 KO Vrbas-grad.

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi RSD 2.586.170,40 a početna cena ne može biti niža od 50% utvrđene vrednosti nepokretnosti,što iznosi RSD 1.293.085,20.

JAVNA PRODAJA ODRŽAĆE SE DANA 14.04.2020.godine sa početkom u 12.00 časova u kancelariji ovog Javnog izvršitelja u Vrbasu,Ul.Ive Lole Ribara br.3.

Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod javnog izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti na račun Javnog izvršitelja broj 340-13002207-16 koji se vodi kod ERSTE BANK ad Novi Sad,sa pozivom na broj И.И.643/2019.

Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi javnom izvršitelju u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata javne prodaje,a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokrenost.