Svileuva - poslovni objekti


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Svileuva OpštinaKoceljeva
Cena EUR*32.313 € Jemstvo6.463 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj: 262 I.I-98/2019 dana 17.06.2020. godine.

Datum javne prodaje15.07.2020. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 1, površine 1a19m2, potes Stubo;
Ostale zgrade - prodavnica, broj zgrade 1, površine u gabaritu 119m2, potes Stubo, objekat izgrađen pri donošenja propisa o izgradnji objekta;
Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 2, površine 3a93m2, potes Stubo;
Ostale zgrade - magacin, broj zgrade 2, površine u gabaritu 393m2, potes Stubo, objekat zgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta;
Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 3, površine 20m2, potes Stubo;
Ostale zgrade - prijavnica, broj zgrade 3, površine u gabaritu 20m2, potes Stubo, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta;
Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 3, površine 1a82m2, potes Stubo;
Ostale zgrade - magacin, broj zgrade 4, površine u gabaritu 182m2, potes Stubo, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta;
Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 5, površine 7a03m2, potes Stubo;
Ostale zgrade - Sušara, broj zgrade 5, površine u gabaritu 703m2, potes Stubo, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta;
Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 6, površine 2a68m2, potes Stubo;
Ostale zgrade - hangar, broj zgrade 6, površine u gabaritu 268m2, potes Stubo, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta;
Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 7, površine 17m2, potes Stubo;
Ostale zgrade, broj zgrade 7, površine u gabaritu 17m2, potes Stubo, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta;
Zemljište uz zgradu - objekat, površine 71a88m2, Stubo, a sve na kat. parc. br. 246/2 i upisano u LN br. 1330 KO Svileuva, procenjene vrednosti 7.625.924,76 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti.

(Napomena: na kat. parc. br. 2461/2 nalazi se objekat - kotlarnica koja nije upisana u LN i nije bio rpedmet procene). 

Javno nadmetanje održaće se dana 15.07.2020. godine u 12 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Valjevu, Ul. Vladike Nikolaja 45/1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.