Porodična stambena zgrada u Kljajićevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaOktobarske revolucije 48 OpštinaSombor
Cena EUR*4.982 € Jemstvo996 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje08.04.2020. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72; 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Branislav Dardić u izvršnom predmetu izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD
Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16 donosi sledeći zaključak:

OGLAŠAVA SE DRUGA javna prodaja putem usmenog i javnog nadmetanja nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 3110 KO Kljajićevo i to:

Parcela broj 1883,porodična stambena zgrada pod brojem zgrade 1,broj etaže Pr1,površine 1a07m2 sa pomoćnom zgradom pod brojem 2,etaža Pr1,površine 1a 27m2,u Ulici Oktobarske revolucije broj 48.

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi RSD 1.175.748,00 dinara,a početna cena ne može biti niža od 50% utvrđene vrednosti nepokretnosti,što iznosi RSD 587.874,00.

Javna prodaja održaće se dana 08.04.2020.godine sa početkom u 13.00 časova u kancelariji ovog Javnog izvršitelja u Vrbasu,Ive Lole Ribara br.3,te se ovim zaključkom pozivate na prodaju.

Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod javnog izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti na račun Javnog izvršitelja broj 340-13002207-16 koji se vodi kod ERSTE BANK ad Novi Sad,sa pozivom na broj И.И.511/2019.

Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi javnom izvršitelju u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata javne prodaje a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnost koja je predmet prodaje do dana održavanja prodaje što je izvršni dužnik dužan omogućiti.