Porodična stambena zgrada u Obrenovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaNikole Tesle 22 OpštinaBeograd-Obrenovac
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.Iv 358/17 dana 12.05.2020. godine.

Datum javne prodaje16.06.2020. Poverilac / ProdavacRatko Vidović - izvršitelj
Kontakt telefon

060/647-46-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, broj dela 1, što faktički predstavlja desnu vertikalu polovine kuće gledano sa ulaza u dvorište, spratnosti Su+P+Pk, utvrđene merodavne površine 253m2, u Obrenovcu, Ul. Nikole Tesle 22, postojeće na KP br. 215/2, upisane u LN 1333 KO Rvati, obim udela 1/1, procenjene vrednosti 10.835.263,00 dinara. 

Kupoprodajna cena se slobodno ugovara između zainteresovanih kupaca i javnog izvršitelja, a javni izvršitelj neće dozvoliti raspolaganja ponuđača i neće biti prihvaćena cena koja je niža od 3.792.342,05 dinara.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa obaveznom napomenom na koverti „ne otvarati”, u kancelariji javnog izvršitelja Ratka Vidovića u Beogradu, Ul. Blagoja Marjanovića Moše 1, najkasnije do dana 15.06.2020. godine, do 16 časova.

Zainteresovano lice može dostaviti samo jednu ponudu.

Otvaranju ponuda i zaključenju ugovora pristupiće se dana 16.06.2020. godine u 14 časova u kancelariji javnog izvršitelja.

Ponudioci su dužni da na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.