Objekti i zemljište u Subotici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaUl. Ištvana Lukača OpštinaSubotica
Cena EUR*35.023 € Jemstvo5.003 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje31.07.2020. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

062/223-556; 011/440-96-03; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Zemunska 47, u izvršnom predmetu posl.br. I.Iv-155/2018, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Miladinov Srđanom iz Subotice, protiv izvršnog dužnika, na osnovu Zaključka I.Iv-155/2018 od 01.07.2020. godine, oglašava prvu javnu prodaju sledećih nepokretnosti koje se nalaze u Subotici, upisane u Listu nepokretnosti br.14584 KO Stari Grad, i to:

• Zemljište pod zgradom-objektom, površine 133m2, kat. parcela 4440,
• Zemljište pod zgradom-objektom, površine 77m2, kat. parcela 4440,
• Zemljište pod zgradom-objektom, površine 50m2, kat. parcela 4440,
• Zemljište pod zgradom-objektom, površine 75m2, kat. parcela 4440,
• Zemljište pod zgradom-objektom, površine 73m2, kat. parcela 4440,
• Zemljište uz zgradu-objekat, površine 190m2, kat. parcela 4440,

kao i

• Pomoćna zgrada br.1, površine 133m2, ul. Ištvana Lukača, kat. parcela 4440,
• Porodična stambena zgrada br.2, površine 77m2, Ištvana Lukača 15, kat. parcela 4440, Pomoćna zgrada br.3, površine 50m2, ul. Ištvana Lukača, kat. parcela 4440,
• Pomoćna zgrada br.4, površine 75m2, ul. Ištvana Lukača, kat. parcela 4440,
• Pomoćna zgrada br.5, površine 73m2, ul. Ištvana Lukača, kat. parcela 4440,

u vanknjižnom vlasništvu 1/1 udela nepokretnosti izvršnog dužnika.

Procenjena vrednost predmetnih nepokretnosti iznosi 5.903.871,48 dinara, a koja vrednost je utvrđena Zaključkom javnog izvršitelja od 20.02.2019. godine. Početna cena nepokretnosti na prvom javnom nadmetanju iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 4.132.710,04 dinara.

Javni izvršitelj je utvrdio da su nepokretnosti slobodne od lica i stvari.

PRVO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 31.07.2020. godine u 10,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Srđana Miladinova u ul. Puškinov trg 5/3/15 u Subotici.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti koje su predmet prodaje i to uplatom na namenski račun Javnog izvršitelja broj 330-15008374-39 koji se vodi kod CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD sa napomenom „jemstvo za javno nadmetanje I.Iv-155/2018“. Jemstvo se može uplatiti najkasnije do početka javnog nadmetanja.

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnosti koje su predmet prodaje dana 09.07.2020. godine i dana 16.07.2020. godine od 09,00 do 13,00 časova, što je izvršni dužnik dužan omogućiti, u protivnom razgledanje će se sprovesti prinudnim putem, uz prisustvo Javnog izvršitelja i asistenciju bravara i policije.

Ponudilac sa najvišom ponudom dužan je da uplati cenu nepokretnosti koje su predmet prodaje u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti i to na namenski račun Javnog izvršitelja broj 330-15008374-39 koji se vodi kod CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD sa pozivom na broj predmeta I.Iv-155/2018.