Poslovni objekti i zemljište u Aleksandrovu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Aleksandrovo OpštinaMerošina
Cena EUR*19.724 € Jemstvo6.575 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje24.07.2020. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/334-64-81; 065/459-68-84; adv.dragannikolic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Zemunska 47, u izvršnom predmetu posl.br.I.I-1839/2019, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Perić Milošem iz Prokuplja, protiv izvršnih dužnika na osnovu Zaključka I.I-1839/2019 od 25.06.2020. godine, oglašava drugu javnu prodaju sledećih nepokretnosti, i to:

• Zgrada za uskladištenje i promet pića, objekat. br.1, površine 265m2, adresa Druga duž, kat. parcela 82/3, List nepokretnosti 811, KO Aleksandrovo,
• Upravna zgrada, objekat. br.2, površine 61m2, adresa Druga duž, kat. parcela 82/3, List nepokretnosti 811, KO Aleksandrovo,
• Pomoćna zgrada, objekat. br.3, površine 41m2, adresa Druga duž, kat. parcela 82/3, List nepokretnosti 811, KO Aleksandrovo,
• Katastarska parcela br.82/3, List nepokretnosti 811, KO Aleksandrovo, adresa Druga duž, ukupne površine 32a 01m2, od čega 265m2 zemljište pod zgradom-objektom br.1, 61m2 zemljište pod zgradom-objektom br.2, 41m2 zemljište pod zgradom-obketom br.3 i 28a 34m2 njiva 3. klase

Na nepokretnostima postoji pravo korišćenja na osnovu zakupa od strane privrednog društva TIMIKOM PLEKS DOO NIŠ, MB 20751274, PIB 107182750, koje ostaje na nepokretnostima i posle prodaje.

Vrednost predmetnih nepokretnosti utvrđena je Zaključkom javnog izvršitelja od 26.02.2020. godine na iznos od 7.758.300,02 dinara.

DRUGO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 24.07.2020. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Perić Miloša u Prokuplju, ul.Vojvode Mišića 32/2. Početna cena nepokretnosti na drugom javnom nadmetanju biće 30% od utvrđene vrednosti, odnosno 2.327.490,00 dinara.

Zainteresovanim licima uz prethodnu prijavu javnom izvršitelju biće omogućeno razgledanje nepokretnosti dana 21.07.2020. godi eu vremenu od 12 do 14 časova.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja polože jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti na račun javnog izvršitelja br.160-442091-84 kod Banca Intesa ad Beograd, svrhom uplate „jemstvo zaučešće na javnom nadmetanju u predmetu br.I.I-1839/2019“ i pozivom na broj I.I-1839/2019.

Ponudilac sa najvišom ponudom dužan je da uplati ponuđenu cenu nepokretnosti koja je predmet prodaje u roku od 8 dana od dana okončanja javnog nadmetanja na račun javnog izvršitelja br. 160-442091-84 kod Banca Intesa ad Beograd.