Imovinski kompleks u Sopotu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaPartizanski put 515v OpštinaBeograd-Sopot
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacHalkbank ad Beograd
Kontakt telefon

011/204-18-72 i 011/204-19-56

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Na osnovu člana 132. Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011-dr.zakon. 71/2012-odluka US i 83/2014) GRAFOCARD DOO u stečaju Beograd-Zemun, Krajiška broj 71a Raspisuje O G L A S O PRODAJI IMOVINSKOG KOMPLEKSA NA KOSMAJU-OPŠTINA SOPOT JAVNIM NADMETANjEM STEČAJNOG DUŽNIKA GRAFOCARD DOO U STEČAJU.

PRODMET PRODAJE je imovinski kompleks na Kosmaju-opština Sopot, koji se izlaže na prodaju prvi put i sastoji se iz nepokretne i pokretne imovine, koja se nalazi na Kosmaju, opština Sopot, selo Nemenikuće, ul.Partizanski put br.515v, koja je bliže opisana kao:

Nepokretna imovina koja se sastoji iz tri građevinska objekta i nadstrešnice, koji su konstruktivno povezani u jedinstvenu proizvodnu celinu i zemljišta. Svi građevinski objekti su uknjiženi kao vlasništvo stečajnog dužnika u LN
2574, KP 5059/1, KO Nemenikuće, a označeni su kao objekat 1, 2 i 3.
1. Objekat 1 – upisan kao Poslovno proizvodni objekat-Upravni deo, spratnosti Pr+1Sp, na kat.parceli 5059/1 KO Nemenikuće, u Listu nepokretnosti 2574 KO Nemenikuće.
2. Objekat 2 – upisan kao Poslovno proizvodni objekat, spratnosti Pr+1Sp, na kat.parceli 5059/1 KO Nemenikuće, u Listu nepokretnosti 2574 KO Nemenikuće.
3. Objekat 3 – upisan kao Pomoćna zgrada, spratnosti Po+Pr, na kat.parceli 5059/1 KO Nemenikuće, u Listu nepokretnosti 2574 KO Nemenikuće.
4. Nadstrešnica se nalazi između objekata 2. i 3., a izvedena je kao objekat čiju noseću konstrukciju čine zidovi objekata 2. i 3., na kat.parceli 5059/1 KO Nemenikuće.
5. Zemljište – obuhvaćeno kat.parcelom 5059/1 KO Nemenikuće – upisano u Listu nepokretnosti 2574 KO Nemenikuće, u građevinskom području, površine 11.255m2.
Pokretna imovina koju čini proizvodna oprema, instalacije i uređaji, kancelarijska, računarska i ostala oprema i inventar i zalihe.U strukturi pokretne imovine dominantno učešće ima proizvodna oprema, a najznačajniji delovi obuhvataju sledeće mašine i opremu: mašina za plastifikaciju, Matica 7000, MCC 10, Muhlbauer 810, Stacna mala, Stacna velika, Creo Kodak CTP Magnus 400, Datum, Indigo i dr. U strukturi zaliha dominantno učešće imaju zalihe repromaterijala, a zatim slede zalihe proizvodnog alata.

Imovinski kompleks nalazi se na Kosmaju-opština Sopot.