Prodaja nepokretnosti Čestereg


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Čestereg OpštinaŽitište
Cena EUR*9.000 € Jemstvo900 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje28.08.2020. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/489-52-31 i 064/869-50-77

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava
aukcijsku prodaju koja će se održati dana 28.08.2020. godine, u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad i to za sledeću nepokretnost:

Nepokretnosti u Česteregu: Porodična stambena zgrada br.1 površine u gabaritu 104m2, pomoćna zgrada br.2 površine u gabaritu 48m2 i pomoćna zgrada br.3 površine u gabaritu 15m2, u ulici Zdravka Čelara br.11 u Česteregu, sagrađena na kat.parceli br.704 i upisana u listu nepokretnosti br. 337 KO Čestereg.

Ukupna početna cena za napred navedenu nekretninu je 9.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Račun za uplatu depozita: 325-0048291000749-58 otvoren kod Vojvođanske banke ad.

Mesto aukcije: Centrala Vojvođanske banke ad Novi Sad, Trg Slobode 7 Novi Sad. Početak aukcije: 13:00h.

Kontakt osoba: Jelena Marković 021/489-5231, 064/869-5077

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene najkasnije do 27.08.2020. Uplata depozita vrši se na gore navedeni račun (svrha uplate: depozit za aukciju od 28.08.2020.) Lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo depozit, a nije pristupilo na aukcijsku prodaju; lice koje odbije da potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponuđača do okončanja postupka prodaje. Ostalim licima se depozit vraća u roku od 3 (tri) radna dana od dana održane aukcijske prodaje.

Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.

Uplaćeni depozit predstavlja deo kupoprodajne cene najpovoljnijeg ponuđača.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i /ili ovlašćenje za učešće na aukciji. Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.

Aukcijski korak se utvrđuje u vrednosti od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 26.08.2020.god.

Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti. Troškove overe pred nadležnim organom plaća kupac. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način gubi pravo na povraćaj depozita.

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva, plaća kupac.