Zemljište u Kormanu


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Korman OpštinaŠabac
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03 i 062/223-556; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Zemunska 47, u izvršnom predmetu posl.br. 130 I.IV 199/19, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Mirkom Ratković iz Šapca, na osnovu Zaključka 130 I.IV 199/19 od 12.10.2020. godine, određuje prodaju neposrednom pogodbom sledeće nepokretnosti, i to:

• Njiva 4. klase koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 332, potes Mali Potes, površine 1ha 16a 01m2, upisana u List nepokretnosti broj 317 KO Korman, u svojini izvršnog dužnika 1/1 (u stvarnosti njiva predstavlja voćnjak šljiva koje su na parceli zasađene u 2 dela – na pola parcele šljive su stare oko 7 godine, a na drugoj polovini su stare godinu dana,

Zaključkom o utvrđenju vrednosti 130 I.IV 199/19 od 05.12.2019. godine javni izvršitelj utvrdio je tržišnu cenu predmetne nepokretnosti ukupno u iznosu od 1.175.291,00 dinara, s tim da se kupoprodajna cena kod prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca slobodno ugovara i ne može biti niža od 352.587,30 dinara što predstavlja 30% od utvrđene vrednosti nepokretnosti.

POZIVAJU SE zainteresovana lica za kupovinu predmetne nepokretnosti da svoje ponude dostave pismenim putem Javnom izvršitelju Mirku Ratković iz Šapca, ul. Trg šabačkih žrtava 1/3, Šabac, do dana 02.11.2020. godine.

OTVARANJE dostavljenih ponuda održaće se dana 06.11.2020. godine u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Mirka Ratković u Šapcu, ul. Trg šabačkih žrtava 1/3, kancelarija br. 5, II sprat.

ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRODAJI NEPOSREDNOM POGODBOM između kupca i Javnog izvršitelja koji istupa u ime i za račun izvršnog dužnika, održaće se dana 10.11.2020. godine u 11,00 časova na adresi sedišta kancelarije Javnog izvršitelja.

Neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji neposrednom pogodbom kupac je dužan da položi jemstvo u iznosu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti i to uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Mirka Ratković, račun broj: 160-398364-24 koji se vodi kod Banca Intesa A.D. Beograd, sa napomenom „jemstvo za zaključenje ugovora o prodaji u predmetu 130 I.IV 199/19“ i da o tome dostavi dokaz javnom izvršitelju.

Kupac je dužan da cenu po kojoj mu je dodeljena nepokretnost položi na račun javnog izvršitelja Mirka Ratković, račun broj: 160-398364-24 koji se vodi kod Banca Intesa A.D. Beograd, u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

Ako ugovor o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca ne bude zaključen u roku koji je određen zaključkom o prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca ili ako cena ne bude plaćena u roku koji je određen, javni izvršitelj utvrđuje da nepokretnost nije prodata.

Sve troškove vezane za prenos prava svojine na kupca po zaključenju ugovora o neposrednoj pogodbi, kao i druge troškove, snosi kupac.

Nema komentara