Trosoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaGavrila Principa 13 OpštinaBeograd-Savski Venac
Cena EUR*139.558 € Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje17.12.2020. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03 i 062/223-556; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Zemunska 47, u izvršnom predmetu posl.br. 10 I.I 169/20, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Markom Vukućević iz Beograda, na osnovu Zaključka 10 I.I 169/20 od 22.10.2020. godine, oglašava prvu prodaju putem elektronskom javnog nadmetanja sledeće nepokretnosti, i to:

• Trosoban stan br. 4, na prvom spratu stambeno poslovne zgrade u ul. Gavrila Principa 13, kat. parcela 343, list nepokretnosti 564 KO Savski venac,

Zaključkom o utvrđenju vrednosti 10 I.I 169/20 od 02.10.2020. godine Javni izvršitelj utvrdio je tržišnu cenu predmetne nepokretnosti ukupno u iznosu od 199.368,00 EUR, s tim da je na prvom nadmetanju početna cena 70% od procenjene vrednosti i iznosi 139.557,60 EUR.

Prodaja će se obaviti putem elektronskog javnog nadmetanja dana 17.12.2020. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja kome se pristupa na adresi www.eaukcija.sud.rs sa početkom u 9,00 časova.

Vreme davanja ponuda traje najduže četiri časa, odnosno od 09 do 13 časova, osim u slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda, kada se vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja. Postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data ni jedna ponuda, a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

Licitacioni korak određuje se u iznosu od 10% od početne cene nepokretnosti.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 15% procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti. Jemstvo se polaže u novcu na poseban račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala elektronske prodaje, najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja.

Jemstvo u svakom slučaju gubi učesnik koji ne ponudi ni početnu cenu, kao i učesnik koji odustane od javnog nadmetanja.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da se u njegovom prisustvu predmetna nepokretnost razgleda dana 04.11.2020. godine, u periodu od 10,00 – 12,00 časova (prvo razgledanje) i 12.11.2020. godine, u periodu od 10,00 – 12,00 časova (drugo razgledanje).

Ponudilac kome je dedeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeli nepokretnosti, na namenski račun Javnog izvršitelja Marka Vukićević ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena jemstvo se vraća odmah posle zaključenja javnog nadmetanja, osim drugom i trećem najpovoljnijem ponudiocu. Drugom najpovoljnijem ponudiocu jemstvo se vraća kada prvi po redu najpovoljniji ponudilac plati ponuđenu cenu u roku, a trećem po redu ponudiocu i kada drugi po redu ponudilac plati ponuđenu cenu u roku.

Nema komentara