Zgrada poslovnih usluga u Somboru


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaMatije Gupca 81 OpštinaSombor
Cena EUR*47.464 € Jemstvo6.781 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje30.11.2020. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440 96 03; 062/223-848; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš 

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Zemunska 47, u izvršnom postupku posl.br.I.I-148/18, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Milosavić Goranom iz Srbobrana, po predlogu izvršnog poverioca B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD protiv izvršnog dužnika, na osnovu Zaključka I.I-148/18 od 30.10.2020. godine, oglašava prvu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

• Zgrada poslovnih usluga u ul. Matije Gupca 81, broj zgrade 1, površine u gabaritu 80m2, sagrađena na kat. parceli 3268, broj etaža Pr1+Pk1, upisana u listu nepokretnosti br.2486, KO Sombor 1.

Bliži opis: Zgrada se nalazi do ulice i spratnosti je P+Pk. Konstrukcija objekta je sa nosećim zidovima od opeke i horizontalnim i vertikalnim Ab serklažama. Prodajni pod je granitna keramika, plafoni su gipsani sa svetlosnim rasterima, na spratu. Instalacije: vodovod, kanalizacija, struja. Korisna površina iznosi: prizemlje 70,70m2, sprat 60,38m2.

Na predmetnoj nepokretnosti nema prava trećih lica koja ostaju na nepokretnosti posle njene prodaje, niti stvarnih, ličnih službenosti ili stvarnih tereta koje kupac preuzima posle kupovine.

Ukupna utvrđena vrednost nepokretnosti na dan procene (28.10.2020. godine) iznosi 8.001.088,00 dinara, a početna cena nepokretnosti na prvoj javnoj prodaji iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 5.600.761,60 dinara.

Javna prodaja održaće se dana 30.11.2020. godine sa početkom u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Milosavić Gorana u Srbobranu, Trg Republike 1.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja prethodno polože jemstvo u iznosu od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnost koja je predmet prodaje i to na račun javnog izvršitelja br.340-13034749-69 kod Erste bank ad Novi Sad, sa pozivom na broj predmeta I.I 148/18-jemstvo, i to najkasnije do dana održavanja javnog nadmetanja.