Porodična stambena zgrada u Kuli


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaSvetozara Miletića 12 OpštinaKula
Cena EUR*8.331 € Jemstvo2.499 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje29.01.2021. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72 i 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

OGLAŠAVA SE DRUGA JAVNA PRODAJA putem usmenog i javnog elektronskog nadmetanja nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 9712 KO Kula i to:

- prizemne porodične stambene zgrade,broj zgrade 1,u Ul.Svetozara Miletića br.12,izgrađene na kat.parceli br.3779,zemljište pod zgradom-objektom 106m2.

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi 1.966.010,00 dinara,a početna cena ne može biti niža od 50% procenjene vrednosti nepokretnosti što iznosi 983.005,00 dinara.

Javna prodaja održaće se dana 29.01.2021.godine putem portala elektronske prodaje/eaukcija.sud.rs/a licitacioni korak iznosi 10% početne cene.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja u iznosu od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala/eaukcija.sud.rs/.

Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi javnom izvršitelju u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti,na račun javnog izvršitelja broj:340-13002207-16 koji se vodi kod ERSTE BANK ad Novi Sad,sa pozivom na posl.broj ИИ 351/2020,a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost.
Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza a radi prenosa vlasništva.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnost koja je predmet prodaje do dana održavanja prodaje,svakog radnog dana u periodu od 08.00 do 16.00 časova.